skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake klachten over WMO zorg aan Westlandse inwoners

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake klachten over WMO zorg aan Westlandse inwoners

Vraag 224 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie heeft al meerder keren erop gewezen dat het Sociaal Kernteam, zijnde een afdeling van de Gemeente waar de WMO-zorg geregeld wordt beter met de zorg bezig kan zijn dan met haar eigen organisatie. Het College wil perse dat het Sociaal Kernteam een apart bedrijf gaat worden en wil daarvoor een aparte besloten vennootschap oprichten. Om meerdere redenen moeten we dat echt niet doen. Het is dan ook typerend dat bij onze fractie bij herhaling best wel ernstige klachten binnenkomen over de wijze waarop de WMO nu verzorgd wordt. In zijn algemeenheid zal het allemaal wellicht goed geregeld zijn, maar het gaat er nu net om om in alle gevallen op tijd en goede WMO zorg te verlenen.

Vaak zijn het hele trieste verhalen die onze fractie te horen krijgt.

De laatste casus is een man van 91 jaar en zijn echtgenote van 86 jaar die in een sociale huurwoning van Vestia wonen. Ze wonen zelfstandig. Mevrouw heeft begin 2016 een heup gebroken en is tijdelijk in een verpleeghuis Den Haag opgenomen geweest. Vanaf begin mei is de familie bezig geweest om de noodzakelijke zorg en woonaanpassingen voor haar te realiseren. Inmiddels is 3 uur via PGB thuishulp per week gekregen. Tijdens de afwezigheid van de vrouw hebben de kinderen vader verzorgd. Sedert eind juli is de vrouw weer thuis gekomen en moet in haar woning met een rollator uit te voeten. De man maakt gebruik van scootmobiel.

Begin mei is al een aanpassing van de woning gevraagd, doch die is er nog steeds niet. Op advies van het Sociaal Kernteam moest de ergotherapeut van het Haagse verpleeghuis een advies opmaken hetgeen inmiddels gebeurd is. Een medisch adviseur was niet nodig en zou alleen maar kosten met zich meebrengen.

De ergotherapeut heeft een groot aantal aanpassingen – ca 10 – aan de woning voorgeschreven, waaronder aanpassing van het bad omdat zowel de man als de vrouw geen gebruik daarvan kunnen maken omdat ze de instap in het bad niet kunnen doen. Aan de woning zijn meer dan 10 aanpassingen gewenst, de ene iets verdergaand dan de ander. Echter het sociaal kernteam en de Gemeente deed niets en nu pas, terwijl de vrouw echt dringend een aangepaste woonomgeving moet hebben, komt de Gemeente met de mededeling dat er toch een medisch adviseur ingeschakeld moet worden. Dit duurt ook weer 6 weken en de situatie in huis is best wel schrijnend en ook gevaarlijk omdat er geen aanpassingen hebben plaatsgevonden die wel hadden moeten plaatsvinden. De vrouw moet zich maar “zien te behelpen”. Ook verwijst de Gemeente naar Vestia, maar die doet verder niets. Eerst moet er een aanvraag WMO positief zijn afgewikkeld.

Het is natuurlijk vreselijk dat de gevolgen van één en ander op de hoogbejaarde man en vrouw worden afgewenteld. In hun hele leven hebben zij nog nooit eerder gebruik gemaakt van de sociale voorzieningen.

Als er iets mis gaat in huis dan is de Gemeente daarvoor verantwoordelijk. De vrouw had natuurlijk nooit uit het verpleeghuis mogen ontslagen worden als niet eerst het huis aangepast was. Volgens onze fractie moet dat toch ook de algemene regel zijn. Overigens gaat de ergotherapeut daar in het advies ook vanuit.

Als dit ongeveer de lijn is, dan is ook verklaarbaar waarom de Gemeente meer dan 8 miljoen euro’s op het gebied van de zorg in 2015 overhield en dan is het ook wrang dat dat bedrag voor een groot gedeelte gaat besteed worden aan andere doelen, iets waar de fractie Westland Verstandig steeds tegen geweest is. Met dat geld moet geen glastuinbouw gereconstrueerd worden en er moeten niet fondsen gevoed worden die niets met de zorg van doen hebben. Die fondsen moeten door andere gelden worden gevoed.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Erkent het College vorenstaand beeld en komen er meer van die casussen voor? Gaarne inzicht in de aanvragen WMO, de duur van de afwikkeling daarvan en ook het effect? In welke gevallen en met name wanneer er wel woonaanpassingen geschied zijn en hoe dat in zijn werk gegaan is.
  2. Is het College het met de fractie Westland Verstandig eens dat de vrouw niet ontslagen had mogen worden uit het verpleeghuis zolang de woning niet deugdelijk was aangepast? Vindt door de Gemeente overleg plaats met verpleeghuizen?
  3. Waarom heeft de Gemeente middels het Sociaal Kernteam gehandeld zoals hiervoor is beschreven? Waarom wordt niet alerter gereageerd en wordt alles een beetje afgewimpeld?
  4. Uitgaande van de juiste beschrijving van de casus is het College het met de fractie Westland Verstandig eens dat dit echt niet op deze wijze kan?
  5. Wat gaat het College er aan doen om dit soort casussen in de toekomst te voorkomen?
  6. Waarom is eerder 3 uur thuishulp aangeboden? Dit blijkt een standaard aantal uren te zijn. Klopt dit?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top