skip to Main Content

Vragen aan College inzake laadpalen op openbare parkeerplaatsen

4 juli 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake laadpalen op openbare parkeerplaatsen

 

Vraag 232 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal inwoners die plotsklaps de weinige openbare parkeerplaatsen bij hun woningen in beslag genomen zien worden door laadpaalplekken. In het algemeen een goede zaak dat steeds meer oplaadpunten er gaan komen in Westland, maar wel zal beter gekeken moeten worden waar er parkeerplekken gemist kunnen worden. Voorts worden buurtbewoners nog steeds overvallen door de komst van een laadpaal op plekken waar zij normaal parkeren. Het is bekend dat jaren geleden een plan met locaties is opgemaakt, maar niemand kent dat plan. Het is ook bekend dat ter plekke de komst wordt aangekondigd, maar blijkbaar gebeurt dat niet overal en altijd. Bewoners kunnen een bezwaar maken en dat schort de plaatsing in de regel weer op. Er kan dan ook veel beter een wel geschikte plek gezocht worden.

In twee concrete gevallen speelt dit in ieder geval. Aan de Flothuislaan in ‘s-Gravenzande en de Jasmijnstraat in Monster.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met vorenstaand voorgenomen plaatsingen en waarom vinden die daar plaats ondanks het vaststaande gegeven dat in die wijken al een parkeerplaatsentekort is?
  2. Kan als dat het geval is, niet beter een andere plek gezocht worden?
  3. In hoeverre is het redelijk om met een gedateerde kaart met mogelijke locaties voor laadpalen te werken en wordt het niet tijd om een actuelere lijst aan te houden en daar overleg over te voeren met inwoners?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top