skip to Main Content

Vragen aan College inzake lantaarnpaal monument Woutersplein Monster

2 juli 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake lantaarnpaal monument Woutersplein Monster

 

Vraag 229 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door betrokkenen bij het Oranjecomité Monster en ook de Raad van Kerken, die al diverse malen de gemeente gevraagd hebben om de lantaarnpaal bij het monument aan het Woutersplein te verzetten. De betreffende lantaarnpaal belemmert het zicht tijdens de Dodenherdenking en die kan op een eenvoudige wijze verplaatst worden. Foto’s van de lantaarnpaal worden bijgevoegd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om de betreffende lantaarnpaal weg te halen en verder verwijderd van het monument neer te zetten? Eerder heeft het College het standpunt ingenomen dat verplaatsing niet kon en als het College dat nog steeds vindt, dan gaarne concrete redenen voor die weigering.

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top