skip to Main Content

Vragen aan College inzake Van Lennepstraat ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Van Lennepstraat ‘s-Gravenzande

378 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de Van Lennepstraat in ’s-Gravenzande met betrekking tot de navolgende problematiek.

Eind 2016 hebben de bewoners een gesprek gehad met een aantal medewerkers van de gemeente die aangaven dat het wegdek van de Van Lennepstraat al ongeveer tien jaar geleden dringend aan vervanging toe was. Het wegdek van de Van Lennepstraat is ook erg ongelijk en voorzien van putten. Niet alleen het rijden over de Van Lennepstraat geeft ongemakken, maar ook ziet het er niet uit.

Daarnaast wordt nog steeds van de Van Lennepstraat gebruik gemaakt door vrachtverkeer, ondanks dat er een bord staat dat vrachtwagens niet mogen inrijden aan de zijde van de Oudelandstraat en ook aan de zijde van de Hoflaan. Desalniettemin wordt er toch druk met vrachtwagens gereden. Dit geeft problemen bij de bewoners, niet alleen vanwege de slechte staat waarin de Van Lennepstraat verkeert, maar ook omdat de huizen op staal gebouwd zijn. Dat betekent erg veel trillingen in het gehele huis en scheurvorming. Zeker nu het ISW verder gaat uitbreiden en veel schoolkinderen gebruik maken van de Van Lennepstraat, ontstaan er ook gevaarlijke situaties. Een grondige vernieuwing van de Van Lennepstraat met waarschijnlijk ook een andere indeling van de weg, ligt in de rede. Ook het veel duidelijker aangeven van het verbod om met vrachtwagens in te rijden, lijkt verstandig, maar ook beter handhaven op het nakomen van verkeersverboden.

Recente invoering van eenrichtingsverkeer in de Gravin Aleidisstraat geeft ook weer in dat deel van de Van Lennepstraat een onrustig rijgedrag te zien. De bewoners is verzekerd dat nadat het hoogste punt van het nieuwe winkelcentrum bereikt zou zijn, er absoluut geen vrachtverkeer meer door de Van Lennepstraat geduld zou worden en dat ook de Van Lennepstraat zou worden opgeknapt. De belofte is gedaan dat dat voor de zomer bekend zou worden. Voor de zomer is wel een brief door de bewoners ontvangen, maar die ging over andere wegen dan de Van Lennepstraat en tot nog toe is het stil gebleven voor wat betreft de Van Lennepstraat. De bewoners willen nu duidelijkheid en ook dat op korte termijn een duidelijk verkeerscirculatieplan wordt opgesteld voor dit deel van ’s-Gravenzande en ook dat de Van Lennepstraat wordt opgeknapt. Wellicht dat een eenrichting met aan beide zijden fietspaden met een deugdelijk wegdek een deel van de problemen kan oplossen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Erkent het College vorenstaand beeld van de bewoners van de Van Lennepstraat en zijn inderdaad beloftes gedaan over grondige renovatie van de Van Lennepstraat?
  • Is het College bereid om het inrijverbod van vrachtwagens aan de zijde van de Oudelandstraat en ook aan de zijde van de Hoflaan beter te positioneren, met andere woorden de borden duidelijker aan te geven en wellicht ook al op de Oudelandstraat en op de Hoflaan zelf aan te geven dat inrijden met vrachtwagens niet is toegestaan?
  • Is het College bekend dat de woningen aan de Van Lennepstraat op staal gebouwd zijn en dus niet onderheid en dus erg trillingsgevoelig zijn? Wordt daar rekening mee gehouden bij de positionering en onderhoud van de Van Lennepstraat?
  • Wanneer is de renovatie van de Van Lennepstraat te verwachten en is het College bereid om de gehele Van Lennepstraat anders in te richten?
  • Evenals bij andere wegen, niet alleen in ’s-Gravenzande maar ook elders in Westland, ontstaat de dringende behoefte aan een deugdelijk verkeerscirculatieplan. Het huidige plan is van 2004 en dus volstrekt achterhaald. Wanneer wordt nu per kern bekeken op welke wijze de steeds toenemende verkeersstroom dient te worden bejegend? Is het College het met de fractie van Westland Verstandig is dat het voor de leefomgeving van mensen in woonbuurten erg belangrijk is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter 

Back To Top