skip to Main Content

Vragen aan het College inzake De Leuningjes

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake De Leuningjes

Vraag 318 2014-2017

Edelachtbaar College,

Wethouder Ouwendijk heeft tijdens de raadsinformatieavond waarbij het alternatieve plan voor de kern Poeldijk werd gepresenteerd aangegeven dat geen definitief creditvoorstel voor De Leuningjes gedaan kan worden voor december 2017. De belangrijkste reden daarvoor was dat het bestuur van de Stichting in gebreke was gebleven om de gevraagde gegevens te verstrekken. Deze vraag heeft onze fractie aan het Stichtingsbestuur voorgelegd middels de e-mail van 21 april 2017 en het antwoord daarop de van het Stichtingsbestuur is duidelijk. Onze vraag en het antwoord worden bijgevoegd.

Het lijkt mij goed dat de wethouder en het college nu op korte termijn een reactie geeft op de stellingname van het Stichtingsbestuur te weten dat alle informatie is aangeleverd en dat na februari aan het Stichtingsbestuur geen nadere verzoeken/vragen gedaan zijn. Heeft de wethouder onjuiste informatie gegeven aan de commissie tijdens de raadsinformatieavond? De wethouder heeft tijdens die raadsinformatieavond aan de commissie medegedeeld: “omdat het bestuur van de Stichting geen antwoorden gegeven heeft op inmiddels aan hen gestelde vragen is het ook niet mogelijk om een definitief creditvoorstel op korte termijn te doen en dat wordt dan pas december 2017.” Waar doelde de wethouder op met dit bericht.

Is het College bereid om alsnog op korte termijn met het bestuur van de Stichting overleg te voeren over de juiste en correcte inrichting van de grote zaal? Is het College het met ons eens dat alleen dan – als De Leuningjes weer normaal functioneert – t.z.t. een volledige afweging gemaakt kan worden wat voor Poeldijk de beste oplossing is?

bijlage artikel 42-vraag 318 De Leuningjes

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens, Fractievoorzitter

 

Back To Top