skip to Main Content

Vragen aan College inzake locaties huisvesting arbeidsmigranten Vredebestlaan en Boomaweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake locaties huisvesting arbeidsmigranten Vredebestlaan en Boomaweg

 

Vraag 773 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Inmiddels is onze fractie benaderd door een groot aantal ongeruste omwonenden van de voorgestelde locatie Vredebestlaan nabij 14a in Poeldijk. Hetzelfde geldt voor de andere locatie aan de Boomaweg. Ook bij die locaties komt groot verzet van de omwonenden omdat de locaties absoluut niet geschikt zijn. Ook zijn de Boomaweg en de Vredebestlaan niet geschikt voor het aan- en afvoeren van 100 arbeidsmigranten. Voorts blijkt inmiddels niet voor drie jaar, maar voor vijf jaar de mogelijkheid van vergunning te worden aangeboden door het College.

De eigenaar van de locaties heeft in de krant aangegeven dat hij niet de (negatieve) reacties van omwonenden wil afwachten, maar meteen de aanvrage heeft ingediend. Dit is toch niet conform hetgeen in Westland gebruikelijk is en ook niet conform hetgeen het College voor wat betreft participatie aan burgers belooft.

De vragen zijn dan ook de navolgende:

  • Wat was bij uw College bekend over de twee locaties die hiervoor genoemd zijn voordat de aanvrage werd ingediend?
  • Waarom heeft het College de termijn verlengd van drie naar vijf jaren en had dat betrekking op specifiek deze twee locaties?
  • Zijn dit de enige twee locaties die overgebleven zijn van de 13 noodlocaties die het College voor de zomer aankondigde?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat ook deze locaties weer, gezien de breedte van de toegangswegen en het gebied waarin ze liggen, absoluut niet geschikt zijn voor de huisvesting van 100 arbeidsmigranten?
  • Wat gaat het College doen om alsnog te bewerkstelligen dat de omwonenden voordat de plannen definitief zijn hun stem kunnen laten horen?
  • Wat is planologisch nodig om deze vergunningen te verlenen?
  • Op beide locaties is in het verleden gedoe geweest over de bestemming en over handhaving. Geldt dat ineens niet meer en mag nu Polenhuisvesting plaatsvinden, terwijl in het verleden het College deze gronden nog als duurzaam glas aanmerkte en absoluut geen enkele afwijking van die bestemming toeliet mede gezien de smalle wegen? In hoeverre is dat met elkaar te rijmen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top