skip to Main Content

Vragen aan College inzake losliggende tegels en klinkers Palestrina te Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

8 mei 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake losliggende tegels en klinkers Palestrina te Naaldwijk

 

Vraag 080 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Palestrina in Naaldwijk, die klagen over losliggende tegels en klinkers die ook nog ongelijk liggen. In de betreffende wijk wonen relatief veel ouderen en er is al het nodige voorgevallen met betrekking tot het slechte wegdek. Met voorrang zou dit aangepakt moeten worden, vinden de betreffende bewoners.

Ook wordt er veel geklaagd over verkeerd parkeren, waardoor mensen met een beperking geen doorgang kunnen vinden, omdat er naast de parkeervakken geparkeerd wordt. Achter Albert Heijn is voldoende ruimte.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Kan de situatie rond de Palestrina met voorrang worden aangepakt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top