skip to Main Content

Vragen aan College inzake maaibeleid gemeente Westland

13 mei 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake maaibeleid gemeente Westland

 

Vraag 211 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt de laatste weken weer herhaaldelijk benaderd door inwoners van Westland die zich afvragen wat het maaibeleid in hun buurt is. Bijvoorbeeld achter de Bakkershof in Wateringen, zijnde een woonbuurt, waar blijkbaar niet gemaaid wordt in tegenstelling tot andere jaren. De vraag is of daar ook het beleid geldt dat twee keer per jaar gemaaid wordt ofwel dat het net zoals in het verleden gewoon keurig wordt bijgehouden.

Duidelijkheid dient gegeven te worden aan onze inwoners welke regels gelden, zodat zij ook weten waar ze aan toe zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bereid om duidelijk te maken aan onze inwoners hoe het maaibeleid in de diverse delen van Westland is en waar onze inwoners op kunnen rekenen voor wat betreft hun leefomgeving en het groenonderhoud?
  2. Kan het College wellicht ook de Raad informeren hoe het maaibeleid in de diverse delen van Westland is, zodat ook voor ons als raadsleden duidelijkheid is welke uitgangspunten gehanteerd worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top