skip to Main Content

Vragen aan College inzake medicinaal gebruik cannabisteelt

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake medicinaal gebruik cannabisteelt

Vraag 356 2014-2017

Edelachtbaar College,

Inmiddels wordt er veel geschreven en gezegd over medicinale cannabisteelt ook in Westland. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel via een vergunning van rijkswege om in kassen cannabis te telen uitsluitend voor medicinaal gebruik en op doktersvoorschrift, maar ook consumententeelt van vijf planten door personen die via een doktersattest het gebruik van cannabis hebben voorgeschreven gekregen. Dat kan dan zowel middels een geoogste bloem die gebruikt wordt, ofwel in olievorm. In onder meer de gemeente Tilburg wordt onder strakke condities de opkweek van vijf planten door individuele personen geaccordeerd.

  • Dit leidt tot de volgende vragen:
    Welk standpunt neemt het College in terzake van medicinale teelt van cannabis, zowel in het groot als in het klein zoals hiervoor beschreven?
  • Is het College bereid om eventueel toe te staan, net zoals in Tilburg en op de condities zoals deze in Tilburg gelden –onder meer een doktersattest, een goede elektrische voorziening, planten niet hoger dan drie meter etc.- de teelt van vijf planten toe te staan?
  • Is het College bereid om overleg te gaan voeren met een aantal “patiënten” die heil hebben bij het gebruik van cannabis over de voorwaarden hoe er dan geteeld wordt omdat bij de betreffende patiënt de verantwoording ligt om praktische invulling aan een en ander te geven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage artikel 42-vraag 356 artikel NRC

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top