skip to Main Content

Vragen aan College inzake medicinale teelt cannabis

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake medicinale teelt cannabis

Vraag 383 2014-2017

 

Edelachtbaar College, 

Medicana Westland heeft op 20 augustus jl. bijgaande brief aan het College toegezonden. Bij die brief is gevoegd een artikel uit GFActueel van de heer Jeroen Verheul, die aangeeft dat één Westlandse teler cannabis mag telen en dat op dit moment het Bureau voor de Medicinale Cannabis een Europese aanbesteding start om medicinale teelt te starten. Medicana Westland vraagt uw College het initiatief te ondersteunen en eventueel samen te werken om te komen tot een medicinale teeltproductie in Monster dan wel Naaldwijk.

 De leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bereid om zoals in GFActueel wordt beschreven, actief mee te doen in de Europese aanbesteding?
  • Is de medicinale wietteelt in één of meerdere bedrijven in Westland niet een mogelijkheid om, eventueel ook middels Patijnenburg, personen met afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid tot het creëren van werk te geven?
  • Eerder hebben we al gevraagd om het beleid te wijzigen à la onder meer Tilburg en medicinale teelt met een doktersattest mogelijk te maken voor vijf planten en die vijf planten dan ook niet te vernietigen als deze worden aangetroffen, mits aan de voorwaarden voldaan is. Hoever is uw College met het maken van effectief beleid?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage artikel 42-vraag 383 medicinale teelt cannabis

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top