skip to Main Content

Vragen aan College inzake meer vuilnisbakken centrum ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake meer vuilnisbakken centrum
‘s-Gravenzande

 

Vraag 833 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt in ons Burgerkantoor in ’s-Gravenzande frequent benaderd door bewoners die vragen om meer vuilnisbakken in het centrum van ’s-Gravenzande, met name rondom het nieuwe winkelcentrum en ook meer mogelijkheden voor hondenpoepzakjes. Er waait nu te veel vuil rond in het centrum en omdat de overkapping ontbreekt en het heel vaak waait, hebben bewoners last van rondwaaiend straatvuil.

Meldingen hebben niets opgeleverd en zelfs werd aangegeven dat de gemeente niet van plan is hier iets aan te gaan doen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie eens dat rondwaaiend straatvuil zoveel als mogelijk dient te worden voorkomen?
  • Als bewoners aangeven dat er te weinig vuilnisbakken zijn in het openbaar gebied, waarom worden die dan niet geplaatst? Het voorkomt ook weer extra kosten voor het opruimen door de gemeente. Is dit juist?
  • Is het College bereid om naast de vuilnisbakken ook extra hondenpoepzakjesvoorzieningen te plaatsen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Noot: Onze fractie realiseert zich dat ook deze vraag ongetwijfeld volgens een aantal grote politieke partijen, o.a. CDA en LPF, gekwalificeerd kan worden onder kleine zaken, maar ook die kunnen erg belangrijk zijn voor een bepaald deel van onze inwoners. In ieder geval hoort het tot de ergernissen en die, willen we onze inwoners ten dienste zijn wat dan toch de bedoeling van de gemeente is, dienen we zoveel als mogelijk te voorkomen. Zeker als de oplossing eenvoudig is.

 

Back To Top