skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake meten met twee maten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake meten met twee maten

 

Vraag 219 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen wekelijks vragen binnen van Westlandse inwoners en bedrijven die het handhavingsbeleid van het College niet meer kunnen volgen. Wat in het ene geval wel wordt toegestaan, wordt in een identiek geval verboden. In het ene geval wordt wel gebruik gemaakt van de sinds enige tijd mogelijke tijdelijke ontheffing ander gebruik voor gronden, veelal duurzaam glastuinbouw, terwijl op andere percelen dat pertinent geweigerd wordt om onduidelijke redenen. Terwijl van heinde en verre geen reconstructie te verwachten valt, wordt ook in niet prioriteitsgebieden willekeurig gehandhaafd in gevallen waar dat volstrekt, op dit moment in ieder geval, zinloos en zonder nut is en wordt gehandhaafd daar waar schaalvergroting/reconstructie absoluut niet aan de orde is, laat staan dat de perceelsdelen waar gehandhaafd wordt ook maar van enigerlei invloed zijn c.q. kunnen zijn op schaalvergroting.

Voorts –en daar hebben we al een vraag over gesteld- wordt er naar het lijkt maar wat aangemodderd, in zoverre dat men blijkbaar op resultaat uit is. Dat betekent dat wel hele vreemde “resultaten” geboekt worden. Vorige week hebben we al een artikel 26-vraag gesteld over het geval dat een niet glastuinbouwgebruik beëindigd werd bij een particulier, die vervolgens gedwongen werd te verkopen aan een andere particulier die hobbymatig paarden houdt op hetzelfde perceel en het perceel voor € 10,– per vierkante meter kon aankopen omdat de oude eigenaar particulier zo gemanoeuvreerd was door de gemeente dat zij geen kant op kon. Ook zijn gevallen bekend waar inwoners na de vooraankondiging maar een touwtje spannen door de hobbykas en een deel daarvan niet meer gaan gebruiken om op die wijze de bestuursdwangaanschrijving te voorkomen.

Daarnaast is her en der in Westland zichtbaar dat andere activiteiten plaatsvinden in duurzaam glastuinbouwgebieden zonder dat daartegen iets wordt ondernomen. Nu hoeft dat wat Westland Verstandig betreft ook niet te gebeuren, maar het is wel moeilijk uit te leggen aan inwoners die wel de dupe van handhaving zijn waarom in het ene geval wel en in het andere geval niet wordt opgetreden middels handhaving door de gemeente.

Uit opgevraagde dossiers is in het verleden wel gebleken dat er dan sprake is van een soort vooraankondiging vele jaren geleden, die vervolgens nooit vervolgd is door concrete aanschrijvingen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Kan het College verstrekken een overzicht van de lijst van de ooit genoemde 1.000 handhavingsdossiers en in welke dossiers –concreet met naam en toenaam genoemd- het College een vooraankondiging gedaan heeft dat van met het bestemmingsplan strijdig gebruik sprake is, wanneer die vooraankondiging gedaan is, welke vervolgmaatregelen genomen zijn en waarom in het ene geval wel wordt doorgepakt en in het andere geval niet? Zo zijn voorbeelden bekend van handhavingsacties in alle elf dorpen van de gemeente Westland, uiteenlopend van futiele handhaving –een hobbykasje dat voor circa 100 meter in gebruik is bij een voormalig tuinder en wat nou net de 1.000m2 perceelsoppervlakte overschrijdt- tot het verwijderen van sierboompjes omdat het kijken daarnaar strijdig zou zijn met de duurzaam glastuinbouwbestemming. Aan de hand van de te ontvangen informatie kan dan bezien worden wanneer wel en wanneer niet wordt opgetreden.
  • Kan het College per geval aangeven waarom wel verdere handhavingsacties zijn ondernomen en waarom dat nog niet gebeurd is?
  • Waarom worden bij in het oog lopende strijdigheden met de duurzaam glastuinbouwbestemming –zoals bijvoorbeeld de Tuinderij in De Lier, de Watertuin in Naaldwijk en de ranch aan de Galgeweg steeds nieuwe en verdere strijdigheden met het bestemmingsplan getolereerd en wordt in veel kleinere, praktisch futiele gevallen wel tot het uiterste gegaan om te handhaven? Nogmaals het is niet de bedoeling van onze fractie om in de hiervoor genoemde gevallen wel te handhaven, maar onze fractie is niet meer in staat om aan burgers aan te leggen waarom de grote vissen blijven rondzwemmen en de kleine visjes worden gevangen.
  • Waarom wordt sedert de aanvang van deze collegeperiode in 2014 ineens enorm veel werk gemaakt van handhaving en wordt ook heel veel geld van extern ingehuurde krachten en extra tijd van de normale ambtenaren ingezet om vaak futiele zaken die geen enkele invloed hebben op de Greenport en het aanzien van de glastuinbouw beet te pakken?

Gaarne deze vraag niet afdoen met de constatering dat de Raad akkoord gegaan is met het uitvoeringsprogramma en met allerlei beleidsnota’s. Dit gaat over de uitvoering en ongerijmdheden bij die uitvoering en ook zaken die gewoon niet te verklaren zijn.

  • Waarom wordt de Demokwekerij die duurzaam glastuinbouw heeft wel de mogelijkheid gegeven om een leuke andere bestemming aan te wijzen –welke dan ook- en is dat bij anderen niet mogelijk? Ook hier niet afdoen met het feit dat de Demokwekerij wil investeren in de Horti Campus. Het gaat om het duurzaam glastuinbouwgebied waar de huidige Demokwekerij in gelegen is.
  • Waarom wordt wel voor een perceel met zonnepanelen een tijdelijke vrijstelling gegeven op de duurzaam glastuinbouwbestemming –uiteraard een prima uitgangspunt- en wordt in andere gevallen zo moeilijk gedaan om een tijdelijke ontheffing agrarisch ander gebruik te geven in afwachting van eventuele reconstructie/schaalvergroting? Kan een overzicht gegeven worden van alle tijdelijke ontheffingen?
  • Waarom wordt wel opgetreden bijvoorbeeld in het geval van de alpaca’s en wordt niet opgetreden op de vele paarden- en geitenweiden die er zijn in Westland? Dit laatste hoeft ook niet te gebeuren, maar het is dan des te schrijnender dat wel in bepaalde gevallen wordt opgetreden. Ook niet deze vraag afdoen met het feit dat om handhaving verzocht was omdat algemeen bekend is dat een tijdelijke ontheffing ander gebruik ook mogelijk is als om handhaving verzocht is en zelfs een legalisatiegrond oplevert.
  • Kort en goed: Kan het College de vrij willekeurig ogende handhavingsacties verklaren in het licht van wel tijdelijk vergunde situaties, althans situaties die blijkbaar ongemoeid gelaten worden omdat er andere belangen zijn? De vraag is dan welke belangen zijn er dan bij de hiervoor genoemde voorbeelden? Nogmaals deze vraag wordt niet gesteld om ook in die gevallen te gaan handhaven, maar de gevallen worden opgevoerd om uw College te bewegen in met name vanouds bestaande situaties niet meer te handhaven en enkel dat te doen in nieuwe gevallen en dan ook nog daar waar dat redelijk verklaarbaar en nuttig is.
  • Waarom wordt de agrarische bestemming vaak bij lintbebouwing gehandhaafd, terwijl de gemeente zelf nu een nieuwe lintbebouwing in agrarisch gebied toestaat in de Poelzone en aan de Vredebestlaan en andere gebieden in Westland? In welke gebieden worden op dit moment kavels in het glastuinbouwgebied, eventueel met bouwrechten, op de markt gezet? Een aantal gebieden zijn bekend zoals de Kleine Achterweg, de Grote Achterweg, Noordlandsepad/Noordlandseweg de Rusthovenlaan, de Boerenlaan, de Rettichlaan, de Cubalaan. In welke agrarische gebieden worden nog meer burgerwoningen toegestaan, al of niet ter vervanging van woningen die bij de reconstructie in de weg staan en wie bepaalt waar die kavels komen en wat zijn dan de criteria?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top