skip to Main Content

Vragen aan het College inzake Muziekvereniging Honsels Harmonie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Muziekvereniging Honsels Harmonie

Vraag 351 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bijgaande brief werd onze fractie toegestuurd. Het betreft een verzoek van de Muziekvereniging Honsels Harmonie om de komende jaren de Voorhof te gebruiken. Waarom is dit initiatief en verzoek niet aan de commissie bericht tijdens de presentatie over het centrumplan Honselersdijk?

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt niet meer positief meegedacht met de vereniging? Nu staat het gebouw al geruime tijd leeg.

bijlage artikel 42-vraag 351 Honsels Harmonie

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top