skip to Main Content

Vragen aan College inzake Muziekzolder – Nolweg 10 Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

6 september 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Muziekzolder / Nolweg 10 Maasdijk

 

Vraag 024 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij onze Burgerkantoren hebben we bezoek gehad van inwoners uit Maasdijk die vorige donderdag geen toegang kregen tot het evenement. We begrepen dat in 2016 vergunning werd verleend om op de betreffende locatie 10 evenementen per jaar op donderdagavond te houden voor 100 personen. Wie de vergunning verleende, kan onze fractie niet achterhalen. Het vorige College heeft in 2021 een rapport laten opmaken over onder meer brandveiligheid en dat rapport was -volgens het toenmalige College en mogelijk de burgemeester- aanleiding om aanpassingen aan te brengen in de bedrijfsvoering. Het rapport zou worden verstrekt, maar tot nog toe is dat rapport niet afgegeven. Wij vinden dat vreemd!

In februari 2022 is de Muziekzolder weer van start gegaan met evenementen en met 100 personen per avond. Pas recent is de gemeente gaan optreden en zijn vorige donderdag handhavers ter plekke verschenen om bezoekers tegen te houden. Onze fractie meent dat de communicatie in deze niet goed geweest is en snel in deze duidelijkheid gegeven moet worden.

De vragen zijn:

  1. Waarom wordt het rapport uit 2021 niet afgegeven en heeft het oude College dat niet gedaan en mogen de Raad en de Muziekzolder dit rapport direct ontvangen?
  2. Klopt het dat in 2016 wel vergunning is afgegeven c.q. toestemming is verleend aan de Muziekzolder en waarom wordt dan tot 2021 gewacht voordat een onderzoek plaatsvindt?
  3. Waarom is in 2021 geen overleg gevoerd met de Muziekzolder over de veiligheidseisen en waarom is ook niet vanaf februari 2022 door de gemeente overleg gevoerd? Je zou denken dat het allemaal niet ernstig was, omdat anders in februari zou zijn opgetreden. Is dit juist?
  4. Wiens verantwoordelijkheid was het optreden vorige week: de burgemeester als hoeder van een openbare orde en veiligheid of één van de wethouders? Wij denken dat het tot de veiligheidsportefeuille van de burgemeester hoort. Is dat juist en zo nee waarom is het niet juist?
  5. Is het huidige College bereid om op korte termijn met de Muziekzolder overleg te voeren over oplossingen en mogelijkheden, ervan uitgaande dat in 2016 wel een vergunning voor het houden van evenementen werd afgegeven en in februari geen noodzaak was om op te treden? Wat is er sedert 2016 veranderd dat nu plotsklaps zo rigoureus moest worden opgetreden?
  6. Wie heeft de handhavingsmaatregelen van vorige week bedacht en ligt daar een besluit van het bestuur / burgemeester aan ten grondslag? Wat doen het college / burgemeester er aan dat dit soort acties (gestart in 2021 / te weinig doelgerichte communicatie / acties die wel erg vreemd overkomen) in andere dossiers niet herhaald worden? Wordt het niet tijd voor een strakke regie voor zaken waarvan te voorzien valt dat deze tot heftige reacties van onze inwoners leiden?
  7. Hoeveel zaken als deze liggen er nog op de plank als erfenis van het vorige College? Zat het dossier van de Muziekzolder in de overgangsdossiermap? Wat gaat het College er aan doen om dit soort niet uit te leggen acties te voorkomen? Als de veiligheid in dit soort al heel lang toegestane zaken in gedrang is, dan zal toch anders gehandeld moeten worden dan in nieuwe situaties. Is het College / de burgemeester het hiermee eens?
  8. Cruciale vraag is natuurlijk waarom in de vorige collegeperiode in 2021 toen het rapport bekend werd, geen actie ondernomen werd en is gewacht tot vorige week? Kan aangegeven worden hoe dat vorig jaar gelopen is?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top