skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake N223 Karel Doormanlaan De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake N223 Karel Doormanlaan De Lier

 

Vraag 188 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig is benaderd door bewoners van de Karel Doormanlaan in De Lier die overlast ervaren van de verkeersdrempel zoals deze bij de laatste reconstructie van de N223 op de secundaire weg is aangebracht ter hoogte van de nummers 55-65. De bewoners ervaren veel overlast van die drempel en hun huizen bewegen menigmaal. Het betreft niet onderheide woningen. Gesuggereerd wordt om de drempel te verplaatsen omdat deze nu wel erg ongelukkig ligt.

Voorts ervaren de bewoners geluidsoverlast van met name vrachtwagens die over de N223 rijden. Het zit hem met name in het afremmen van vrachtwagens en het weer optrekken daarvan. De vraag is of de oplossing niet gevonden kan worden in een verlaging van de maximale rijsnelheid ter plaatse van 80 naar 60 km per uur en wel tussen de rotonde Lierweg en de rotonde Sportlaan.

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de overlast die de verkeersdrempel op de secundaire weg bij de N223 bij de Karel Doormanlaan teweeg brengt? Is het College bereid om hiernaar te kijken en eventueel om maatregelen te nemen door ofwel de drempel te verlagen ofwel te verplaatsen ofwel andere adequate maatregelen te nemen?
  • Is het College zich ervan bewust dat als er door de bewegingen van de woningen die niet onderheid zijn schade ontstaat, de gemeente dan wel de Provincie aansprakelijk is? Is naar de kwetsbaarheid van de woningen aan de Karel Doormanlaan gekeken ten tijde van de aanleg van de secundaire weg? Is de gemeente eventueel bereid om bij de Provincie aandacht voor de problematiek te vragen en ook aan te dringen op een spoedige oplossing?
  • Waarom wordt de snelheid op de N223 tussen de rotonde Lierweg en de rotonde Sportlaan niet aangepast omdat sprake is van een intensief bewoonde omgeving?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top