skip to Main Content

Vragen aan het College inzake nadere vragen betekenis kredietaanvraag rond exploitatie centrumplan Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nadere vragen betekenis kredietaanvraag rond exploitatie centrumplan Honselersdijk/de gang van zaken omtrent de ontwikkeling centrum Honselersdijk

Vraag 324 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bij deze vraag worden gevoegd de voorstellen en ook de besluiten inzake het centrumplan Honselersdijk.

Inmiddels is bekend geworden dat de PCPOW afziet van verplaatsing van de school en ook Koornneef heeft eerder al afgehaakt. De Raad heeft op 15 december 2015 een besluit genomen naar aanleiding van een voorstel van het College en in dat voorstel werd uitgegaan van een plan bevattende nieuwbouw school tweelaags en eventueel deels drielaags, schoolplein, parkeren ten behoeve van de school, herinrichting Voorhofplein, parkeren ten behoeve van supermarkt en deels halen/brengen school, uitbreiding supermarkt, vergroten en afsluiten expeditieruimte supermarkt en invulling “gaten” Dijkstraat met bebouwing passende in het lint. In de verdere toelichting op het besluit en de financiën werd de Raad verzocht een krediet te verstrekken. Ingevolge de planning zou de gemeente tot en met het eerste kwartaal 2017 kosten gaan maken met betrekking tot het bestemmingsplan, zou de gemeente een kerk aankopen etc. etc. De vraag is dan ook welk deel van het totale krediet van € 2.230.000,– nu al voor het centrumplan Honselersdijk is aangewend.

Voorts blijkt de PCPOW bij monde van haar voorzitter, de heer P. Vreugdenhil die ook weer CDA-fractievoorzitter is, wel heel gemakkelijk kunnen afkomen van gemaakte afspraken. Dat afspraken gemaakt zijn blijkt uit het raadsvoorstel waarop de Raad ook beslist heeft: “alle overeenkomsten, waar inmiddels in principe overeenstemming over is, zullen ondertekend worden”. Enkel zou nog het definitieve programma bepaald moeten worden.

Dit leidt tot de volgende vragen.

  • Op welke overeenkomsten wordt gedoeld in het raadsvoorstel van december 2015? Kunnen die overeenkomsten aan de Raad verstrekt worden?
  • Hoe is het mogelijk dat de PCPOW eenvoudigweg zich kan terugtrekken, terwijl de gemeente al vóór de verplaatsing van de school de kerk heeft aangekocht?
  • Hoe kan het zijn dat Koornneef zich eenvoudigweg van de gemaakte afspraken kan terugtrekken, terwijl ook daarvoor al kosten gemaakt zijn?
  • Welke kosten zijn gemaakt uit het krediet zoals de Raad dat in december 2015 heeft gekregen?
  • Wat betekent het in tijd –in het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de doorlooptijd minimaal zal duren tot en met 2019- nu de plannen fiks gewijzigd worden?
  • Is het nu ook niet zinvol om de locatie Hunselaer maar mee te betrekken in de ontwikkeling, iets wat destijds al door een groot aantal raadsfracties werd gevraagd maar niet kon vanwege de bereikte overeenstemming met de andere partijen?
  • Kan aan de Raad verstrekt worden de correspondentie dan wel de overlegverslagen zoals die er zijn tussen de gemeente en de PCPOW en de gemeente en Koornneef, terzake terugkomen van de PCPOW op eerder gemaakte afspraken en gesloten overeenkomsten? Wat is ieders rol daarin?

bijlage artikel 42-vraag 324 centrumplan Honselersdijk

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top