skip to Main Content

Vragen aan College inzake nakoming toezegging extra aandacht en controle oud op nieuw voor Monster en Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

2 november 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nakoming toezegging extra aandacht en controle oud op nieuw voor Monster en Maasdijk

Vraag 1138 2018-2022

Edelachtbaar College,

Vorige jaarwisseling is het flink uit de hand gelopen op bepaalde plekken in Monster en Maasdijk. Nadien hebben diverse overleggen plaatsgevonden en daarbij werd toegezegd dat de komende jaarwisseling strakker op de betreffende locaties zou worden gecontroleerd zodat herhaling voorkomen wordt. Bijtijds zou ook overleg plaatsvinden. Tot nog toe werd door de betrokken bewoners nog niets vernomen. Nou is het nog geen 31 december maar toch wordt onze fractie door inwoners uit beide gemeenten benaderd met het verzoek de gedane beloften in herinnering te brengen. Men wil er zeker van zijn dat zich geen herhaling meer voordoet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Staat de belofte nog steeds die door de Gemeente gedaan is en wordt op beide plaatsen afdoende preventief handelend opgetreden en wordt ook op de dag en avond zelf afdoende maatregelen genomen?
  • Wanneer wordt aan de inwoners – die destijds na de overlastgevende dag met de Gemeente gesproken hebben – terugkoppeling gegeven over de wijze waarop een rustige jaarwisseling kan worden bewerkstelligd en welke maatregelen concreet genomen gaan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top