skip to Main Content

Vragen aan het College inzake nakoming toezeggingen coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nakoming toezeggingen coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw

Vraag 285 2014-2018

Edelachtbaar College,

Op 9 januari 2016 heeft in de raadzaal in ’s-Gravenzande een informatieavond plaatsgevonden over de ontwikkelingen, beleid en instrumenten van de glastuinbouw in Westland. Één van de sprekers was de heer C. Veerman, voorzitter van de stuurgroep binnen de coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT). Allerlei positieve ontwikkelingen werden aangekondigd. Desgevraagd door de fractie van Westland Verstandig heeft de heer Veerman aangegeven dat uiterlijk in januari 2017 de eerste tuinbouwbedrijven reeds geconstrueerd zouden zijn door HOT en daarnaast de eerste tastbare resultaten van de Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw, afgekort HOT, zichtbaar zouden zijn. Toegezegd werd zelfs om in januari 2017 weer terug te komen en de concrete resultaten kenbaar te maken. Het is stil rond de coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw en in ieder geval is naar buiten toe geen eerste concrete resultaat zichtbaar. En dat alles ondanks het gegeven dat de economische situatie in de tuinbouw in Nederland wederom in opmars is en dus 2016 een uitermate gunstig jaar was om projecten van de grond te krijgen.

Er zou werkbudget van € 640.000,– voor de periode tot en met 31 oktober 2017 beschikbaar zijn, terwijl voor het overige diverse partijen geld en arbeid en ideeën zouden inbrengen. In de overeenkomst wordt ook aangegeven dat de projectleiding eens per twee maanden onder leiding van de heer C. Veerman bij elkaar zou komen. De overeenkomst is ondertekend door de heer C. Veerman namens HOT, de heer Hoogeveen namens EZ, Weber namens de Provincie Zuid-Holland en wethouder Duijvestijn namens de gemeente Westland.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wordt de toezegging nog nagekomen van de heer C. Veerman dat in januari hij terug zou komen in de Raad/commissie om verslag te doen van het eerste concrete succes van HOT?
  • Zijn er resultaten inmiddels van HOT anders dan wellicht de verwerving van één of mogelijkerwijs twee grondpercelen die toch al te koop stonden?
  • Wat valt er concreet te verwachten van HOT in 2017?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top