skip to Main Content

Vragen aan College inzake natuurbegraven in het gebied naast het Staelduinsebos

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake natuurbegraven in het gebied naast het Staelduinsebos

 

Vraag 485 2018-2022

Edelachtbaar College,

Met betrekking tot het natuurbegraven in het gebied naast het Staelduinsebos is een hoop te doen en inmiddels hebben de Hoekse en Westlandse bevolking zich in meerderheid tegen de plannen uitgesproken. De wethouder geeft in een recent memo aan dat nu afgewacht wordt wat Rotterdam vindt. Ons inziens zou het College zich nu ook moeten scharen achter de uitkomsten van de enquete en ook achter het advies van de bestuurscommissie Hoek van Holland.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om haar standpunt te heroverwegen en alsnog richting Rotterdam aan te geven dat zij -zeker op de thans voorziene wijze in een strook parallel lopend met het Staelduinsebos- tegen natuurbegraven is?

 De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top