skip to Main Content

Vragen aan College inzake nieuwe chaos afvalinzameling

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

9 november 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nieuwe chaos afvalinzameling

Vraag 1140 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt nu weer benaderd door bewoners uit De Lier van de Cramerlaan die vorige week woensdag de grijze bakken buiten moesten zetten. Die zijn toen niet geleegd en vervolgens is er op woensdag en donderdag naar de Gemeente gebeld en ook naar Renewi. Het controlenummer moest worden opgegeven en nadat de nummers gegeven zijn is toen de opmerking gemaakt vanuit Renewi “we hebben nog steeds geen opdracht van de Gemeente gehad”.

Vele klachten vanuit de buurt zijn gedaan. Dat vonden de telefonistes van de Gemeente niet leuk en dat lieten ze blijken ook. Gisteren waren de bakken nog steeds niet geleegd en is er wel inmiddels een plastic afvalzak van elders in beland.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is één en ander bij het College bekend?
  • Zijn de meldingen bekend?
  • Waarom wordt daarop niet gereageerd?
  • Waarom reageert Renewi zoals ze hiervoor aangegeven deden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top