skip to Main Content

Vragen aan College inzake Nieuwe poging voor 2e uitgang / ingang nieuwe woonwijk Duingeest in Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Nieuwe poging voor 2e uitgang / ingang nieuwe woonwijk Duingeest in Monster

Vraag 017 2022-2026

Edelachtbaar College,

Reeds diverse malen is aan de orde gesteld de problemen die er zijn bij de Duingeest in Monster omdat er maar 1 uitweg is naar de Emmastraat. De bouwweg op de Monsterseweg werd inmiddels afgesloten. De Provincie zou geen ontsluiting daar wensen. Eerder brachten ook andere fracties de problematiek ter sprake en de huidige situatie schreeuwt om een oplossing. De bewoners vinden terecht dat de huidige situatie om meerdere redenen niet acceptabel is. Het gemeentebestuur maar ook de Provincie moeten daar wat aan doen. Zowel de Provincie als de Gemeente moeten hebben kunnen zien aankomen dat dit probleem zich zou gaan voordoen. De Gemeente heeft zelfs veel meer woningen laten bouwen dan aanvankelijk voorzien was en de ontwikkelaar is daar de Gemeente nog steeds dankbaar voor. Het toenmalige gemeentebestuur had de financiële voordelen om meer woningen te bouwen moeten afromen door de ontwikkelaar te laten bijdragen aan een betere ontsluiting. Helaas is dat niet gebeurd.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om alsnog te gaan zorgen voor een 2e ontsluiting van Duingeest en aan de Provincie de kwestie voor te leggen en na te gaan onder welke condities de Provincie akkoord gaat met ontsluiting op de nu nog provinciale weg?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top