skip to Main Content

Vragen aan College inzake nieuwe vorm van overlast gele zakken aan lantaarnpalen bij visueel gehandicapten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

23 december 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nieuwe vorm van overlast gele zakken aan lantaarnpalen bij visueel gehandicapten

Vraag 1173 2018-2022

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie zijn geweest een aantal visueel gehandicapte inwoners die ons het navolgende voorhielden. De zakken die over de stoepen hangen betekenen voor hen grote onveiligheid. Zij lopen daar tegenaan en als ze het niet tijdig in de gaten hebben – en dat gebeurt praktisch altijd – dan krijgen ze de smurrie van die zakken over hun kleren. Hebben ze een geleidehond dan zien die honden de zakken als een obstakel en trekken de visueel gehandicapte van de stoep naar de openbare weg maar letten dan niet op het verkeer. Dit brengt de visueel gehandicapte in direct gevaar!

Westland Verstandig vraagt zich met deze mensen af, waar dit College mee bezig is. Als dit toch het geval is dan zou geen dag langer dit zakken systeem in stand gehouden moeten worden. Westland Verstandig zal dan ook nog een keer de motie “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” aan de Raad voorleggen en kijken of CDA, LPF, VVD, CU/SGP, D66 en Groen Links nog steeds niet per direct willen stoppen met deze foute, slechte en volstrekt niet-doordachte handelwijze.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft de Wethouder/College rekening gehouden met de visueel gehandicapten door te beslissen dat zakken over de stoepen moeten worden gehangen?
  • Is de Wethouder/College bereid om per direct een einde te maken aan deze onveilige situatie?
  • Is de Wethouder bereid om met één of meerdere visuele gehandicapten het gesprek aan te gaan zodat hij hen kan uitleggen hoe hij denkt over hun veiligheid?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top