skip to Main Content

Vragen aan het College inzake nieuwe vragen Kustpact en het strand Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nieuwe vragen over Kustpact en het strand Westland

Vraag 262 2014-2018

Edelachtbaar College,

Uit de media moeten we vernemen dat er een convenant Kustpact is wat duinen en strand moet vrijwaren van bebouwing. De eerste vraag is wat het Kustpact voor de gemeente Westland betekent. Het pact geeft aan dat de Provincie Zuid-Holland uiterlijk vóór 1 januari 2018 regels wijzigt dan wel in het leven roept in haar provinciale verordeningen over de inhoud van bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 4.1 eerste lid van de Wet op de Ruimte Ordening.

Dit roept de volgende vragen op:

  • Waarom beschikt de Raad van de gemeente Westland nog niet over de tekst van het convenant Kustpact?
  • Is er een einddatum waarop het convenant ondertekend moet worden door alle partijen? Zo ja wat is dan die datum?
  • De Provincie Zuid-Holland krijgt de gelegenheid om vóór 1 januari 2018 het Kustpact te vertalen naar eigen beleid en regelgeving. Is de gemeente Westland bereid om voor die tijd de bestemmingsplannen aan te passen waardoor het Kustpact ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd op duinen en strand?
  • Wat zijn de gevolgen voor de vigerende bestemmingsplannen van het Kustpact? Moeten de bestemmingsplannen niet onmiddellijk gewijzigd worden dan wel moet er niet een voorbereidingsbesluit genomen worden om ongewenste bebouwing te voorkomen?
  • Is het College ermee eens dat een voorbereidingsbesluit een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten met zich mede brengt?
  • Mogen we ervan uitgaan dat het plan voor de 100 strandhuizen niet doorgaat, althans definitief on hold geplaats wordt? Zo nee, waarom niet?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top