skip to Main Content

Vragen aan College inzake nog een keer over de aanleg van glasvezel door Deltafiber-Caiway in het buitengebied van Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 maart 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nog een keer over de aanleg van glasvezel door Deltafiber/Caiway in het buitengebied van Westland

 

 

Vraag 1007 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Deltafiber wil niet overgaan tot het nakomen van haar toezegging en aangegane overeenkomsten met inwoners van Westland van het buitengebied om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. De belangrijkste reden die zij aanvoert is dat de aanleg te duur bleek te zijn. Ongetwijfeld zal Deltafiber ook al vooraf kostencalculaties gemaakt hebben voordat zij het plan opvatte om de toezegging te doen dat het buitengebied beglaasd zou worden als meer dan 50% van de bewoners van het Westlandse buitengebied zou meedoen.

Inmiddels ontvingen we de documenten uit Zeeland inzake de zogenaamde “upgrading van coax”, maar daaruit blijkt weinig en uit recente berichten blijkt dat die upgrading heel weinig zal voorstellen en ook weinig soelaas biedt voor bewoners en bedrijven in het Westlandse buitengebied. Dat dat weinig soelaas biedt wordt ook in feite door Deltafiber erkend, al was het alleen maar omdat men de bedrijfsterreinen wel van glasvezel gaat voorzien omdat dit waarschijnlijk qua verdiensten hen goed uitkomt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College bij Deltafiber opvragen de berekeningen die zij gemaakt heeft over de kosten die zij uitgerekend heeft van wat het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Westland zou gaan kosten?
  • Is het College eventueel bereid om zelf ook een calculatie te maken wat de kosten zijn en wellicht kan daarvoor als basis gebruikt worden de opgevraagde informatie bij Deltafiber/Caiway?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat glasvezel in het buitengebied belangrijk is en dat alles ook door het College gedaan moet worden om aansluiting te realiseren en dat het beginpunt is inzage te hebben in de kosten, zodat mogelijkerwijs ook andere overheden verzocht kunnen worden een bijdrage te leveren?
  • Heeft het College bezien wat die mogelijkheden zijn, uitgaande ook van recente persberichten van rijkssubsidie glasvezel?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top