skip to Main Content

Vragen aan College inzake nog steeds kaalslag in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 februari 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nog steeds kaalslag in Westland

 

Vraag 1195 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Gisteren zijn aan onze fractie bijgaande foto’s toegezonden vóór de kaalslag en na de kaalslag. De tekst van één van de inwoners is: “Mijn hart huilt. Dit is geen snoeien. Dit is moord. En waar mogen de egeltjes, de veldmuisjes, de vogeltjes nu heen? Weleens over nagedacht gemeente Westland? Lijkt mij van niet”. Het betreft de Opstalwijk in Naaldwijk.

bijlage 1 artikel 42-vraag 1195 bericht van inwoner

bijlage 2 artikel 42-vraag 1195 foto’s vóór kaalslag

bijlage 3 artikel 42-vraag 1195 foto’s na kaalslag

Dit is de situatie op vele plekken in de betreffende wijk. Overigens hebben de bewoners dit direct al gemeld toen men nog doende was met de kaalslag, maar daar is geen enkel antwoord op terug gekomen. Meerdere personen hebben gemeld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. De wethouder heeft toegezegd erop toe te zien dat niet dit soort kaalslagen zouden plaatsvinden. Is dit gepland of is hier de aannemer te enthousiast geweest?
  2. Wat gaat de wethouder doen om in de nabije toekomst en de komende weken dit soort kaalslagen te voorkomen? Onze inwoners worden hier terecht verdrietig en ongerust over en zeker als op meldingen geen terugkoppeling plaatsvindt en de aannemer gewoon doorgaat met de werkzaamheden.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top