skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Nogmaals Zorgen Om Wmo-hulp Aan Inwoners Die Hulp Nodig Hebben

Vragen aan College inzake nogmaals zorgen om Wmo-hulp aan inwoners die hulp nodig hebben

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 november 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nogmaals zorgen om Wmo-hulp aan inwoners die hulp nodig hebben

 

Vraag 787 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig hield op 31 oktober jl. een avond voor belangstellende inwoners over de situatie in Westland over de huishoudhulpuren. Die avond spraken twee ervaringsdeskundigen over de huidige situatie in Westland.

Het College is per 1 januari jl. gestart met het zogenaamd herindiceren van de 1.700 huishoudens die huishoudhulp hebben. Al vanaf het begin bleek dat het knarste en piepte en dat er fouten gemaakt werden en dat grote onrust teweeg gebracht werd bij de doelgroep, te weten degenen die Wmo-huishoudhulpuren hadden. Dankzij politieke druk werd gestopt met het herindiceren, maar inmiddels heeft de wethouder Zorg weer bekend gemaakt dat hij gewoon doorgaat op de oude basis, zij het dat hier en daar een aanpassing plaatsvond.

De totale kosten van de operatie zijn € 1.7 miljoen aan extra ambtenaren en inmiddels zijn we een duur Radar-rapport verder, in welk rapport overigens wel staat dat de gemeente forse fouten gemaakt heeft. Nu wil men doorgaan en heeft men aangekondigd dat in veel gevallen alleen maar een telefonisch keukentafelgesprek gaat plaatsvinden en voorts dat tot en met 2020 de tijd genomen wordt voor de herindicering. 300 oude gevallen zoals deze al vóór het stoppen van de herindicering waren beetgepakt, worden verder aangepakt en daar moet voor het einde van het jaar een beschikking gegeven worden.

Er wordt niet op uren geïndiceerd, maar op een schoon huis. Dit laatste is in strijd met de wet en ook de rechters hebben inmiddels de gemeenten die dat doen op de vingers getikt. Ook zal dat bij de gemeente Westland het geval zijn en het College heeft al aangekondigd dat in geval van bezwaar overleg gaat plaatsvinden met degenen die bezwaar gemaakt hebben om alsnog tot een regeling te komen. Blijkbaar wil men de gang naar de rechter voorkomen omdat de rechter de gemeente in het ongelijk zal stellen.

Daarnaast heeft de wethouder tijdens de commissievergadering aangegeven dat toch ook wel naast het criterium schoon huis en de daarvoor geldende tredes ook wel weer uren in de besluiten zullen worden opgenomen, maar die mededeling is nergens op gebaseerd en zal ook niet in de praktijk zo uitwerken.

Naar aanleiding van de bijeenkomst van Westland Verstandig de navolgende vragen:

  • Klopt het dat Westland normaliter, uitgaande van de landelijke cijfers, 2.700 Wmo-huishoudens zou moeten hebben en er in feite 1.700 zijn?
  • Als dit zo is, leidt dit voordeel dan niet tot een wat meer coulantere benadering?
  • Klopt het dat de bedragen die vanuit het Rijk aan de gemeente voor de Wmo betaald worden gebaseerd zijn op het landelijk gemiddelde van 2.700 en klopt het ook dat de gemeente geld overhoudt uitgaande van de van het Rijk ontvangen gelden en de gelden die aan Wmo-hulp worden verstrekt?
  • Klopt het dat als enkel het schoon huis-criterium wordt aangehouden in beschikkingen en gebruik gemaakt wordt van tredes, dit door de bestuursrechter in alle gevallen zal worden vernietigd omdat de bestuursrechter van oordeel is dat inwoners aanspraak kunnen maken op een concreet aantal uren?
  • Klopt het dat het College van oordeel is dat de huishoudhulpuren niet bestemd zijn voor het maken van een praatje en ook niet bestemd zijn voor een signaleringsfunctie bij inwoners die hulp nodig hebben?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de onrust en het ongenoegen wat de gehele operatie met zich mede brengt, zeker gezien de financiële winst, maar ook de kosten die aan de hele operatie verbonden zijn, eigenlijk tot de conclusie moet leiden dat het oude systeem gewoon gehandhaafd dient te blijven en wellicht hier en daar bijsturing moet plaatsvinden? Dus geen operatie van alle 1.700 huishoudens, maar een smarte actie die veel minder kost en ook veel minder ingrijpend is en ook tot meer tevredenheid bij de doelgroep leidt.
  • Waarom kiest het College voor deze moeilijke weg, terwijl een groot aantal gemeenten in Nederland al zijn teruggekomen op deze wijze van handelen omdat het te veel onrust geeft bij mensen die het betreft?
  • Ziet het College de Vitis-cliëntondersteuner als onafhankelijk gezien de subsidierelatie gemeente-Vitis?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top