skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Noordlierweg De Lier

Vragen aan College inzake Noordlierweg De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

9 juli 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Noordlierweg De Lier

 

Vraag 722 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is aangesproken door bewoners van de Noordlierweg te De Lier. De Noordlierweg is de toegangsweg tot onder andere Syngenta en Vreugdenhil Plants met dus veel vrachtverkeer.

Recent is het wegdek opgeknapt, maar er doet zich toch nog een knelpunt voor. Passeren kan op de zogenaamde passeerplaatsen waar de weg iets verbreed is. Op een cruciaal punt nabij een onoverzichtelijke bocht is de passeerstrook slechts geschikt voor personenauto’s en niet voor vrachtwagens die langer zijn dan tien meter. Zie bijgevoegde foto’s.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College vorenstaande situatie opgevallen en is het College bereid om een en ander te bezien en aan te passen?
  • Waarom is dat niet in het begin meegenomen met het opknappen van de Noordlierweg?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top