skip to Main Content

Vragen aan College inzake nu weer de verzamelcontainers die niet voldoen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

23 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nu weer de verzamelcontainers die niet voldoen

 

Vraag 1116 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Gisteren en vandaag kwamen tientallen mails binnen met klachten over afvalinzameling. Twee citaten:

“Nascheiding zal op de lange termijn niet alleen goedkoper blijken te zijn, maar het zal het leefmilieu ook aanzienlijk kunnen verbeteren. Daarnaast heeft de enquete heeft uitgewezen dat (als de gemeente toch halsstarrig bij voorscheiden wil blijven) ondergrondse PBK container de voorkeur hebben. Wat nu bij de ingang van de Spinel (kruising Koningin Julianaweg) in ‘s-Gravenzande is gedaan overtreft elke verwachting: er is op het gazon een bovengrondse container geplaatst! Deze is al snel vol, zodat nu het afval in de perken ligt (zie foto hieronder) Ik hoop dat mijn bijdrage u helpt om de verantwoordelijke bij de gemeente in te laten zien dat de kwaliteit van wonen belangrijker zou moeten zijn dat het doordrammen van een dom beleid.”

En

“Wij willen geen zootje n de wijk. De plastic container staat er net ….. De zakken en de troep uit de opengesperde zakken naast de container zijn gisteren opgeruimd, maar de container is nog steeds overvol. Vandaag hangen mensen er al weer zakken aan. Ook de lantarenpalen met kaalslag er om heen zijn mij een doorn in het oog. Graag aandacht in de raad voor dit probleem.”

Bijgaande foto’s werden ons door inwoners van Westland van verschillende locaties toegestuurd. Blijkbaar zijn de maat van de zak en de opening van de container niet op elkaar afgestemd en dit is dan het beeld wat ontstaat.

bijlage artikel 42-vraag 1116 foto’s verzamelcontainers

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is dat nu weer op deze wijze ingestoken en past een en ander niet?
  • Is dit het beeld wat ook het College voor ogen had staan rondom de containers?
  • Wat gaat het College hier aan doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top