skip to Main Content

Vragen aan het College inzake omgevingsalert-app in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake omgevingsalert-app in Westland

 

Vraag 245 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Veel gemeenten in Nederland hebben een omgevingsalert-app geïntroduceerd waarbij de burger eenvoudig inzicht gegeven wordt in wat er rondom huis en/of bedrijf speelt. Ook als een burger of ondernemer meerdere locaties in de gaten wil houden dan is dat mogelijk. De app is ook uit te breiden met inzage en informatie over mogelijke plannen die nog in de pijplijn zitten waar nog de eerste afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar over gemaakt moeten worden. Zeker nu het de ervaring van onze fractie is dat eerst het College afspraken maakt om vervolgens een vaak zinloze inspraak te laten plaatsvinden, lijkt het goed om deze app met opgave van alle plannen in te voeren. Zo kunnen burgers in de buurt bijtijds betrokken worden bij het overleg, althans kunnen bijtijds hun stem laten horen. Vele gemeenten hebben een dergelijke omgevingsalert-app al. Genoemd kunnen worden Groningen, Gulpen-Wittem, De Bilt en nog circa 60 gemeenten in Nederland. Volgens onze fractie zou het voorbeeld van De Bilt navolgbaar zijn die een app hebben over aanvragen en besluiten voor omgevingsvergunningen, verkeerszaken, bestemmingsplannen en evenementenvergunningen. De burgers kunnen dan zelf het gebied instellen waarover ze op de hoogte willen blijven. Ook is het mogelijk om meldingen in te stellen.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Gevoelt het College ervoor om een dergelijke app met zeer ruime informatieverschaffing in te voeren? Zo ja, wanneer kan deze dan worden ingevoerd? Zo nee, waarom niet?
  2. Wat zijn de kosten verbonden aan het maken van de app?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top