skip to Main Content

Vragen aan College inzake omleidingen vanwege opknappen Koningin Julianaweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

13 juli 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake omleidingen vanwege opknappen Koningin Julianaweg

 

Vraag 015 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd in ons Burgerkantoor aan het Marktplein over de omleidingen die nu plaatsvinden vanwege het opknappen van de Koningin Julianaweg. Die omleidingen zouden anders moeten en met name vrachtwagens zouden op een andere wijze omgeleid moeten worden.

Voorts vragen een aantal inwoners zich terecht af of niet nu goed gekeken kan worden naar de situatie nadat de Koningin Julianaweg weer geheel open is en of er geen aanpassingen kunnen plaatsvinden aan de verkeerscirculatie binnen
’s-Gravenzande. De Koningin Julianaweg is te druk en er wordt structureel te hard gereden en beiden vragen om een oplossing. Een soortgelijke problematiek speelt aan de Woutersweg, zodat daar geen alternatief is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het mogelijk om op heel korte termijn de bestaande omleidingen in ’s-Gravenzande nog een keer goed onder de loep te nemen en te bezien of daar aanpassingen kunnen plaatsvinden waardoor de doorstroming van met name vrachtwagens beter verloopt?
  • Is na de openstelling van de Koningin Julianaweg het College bereid om te bezien in hoeverre structurele oplossingen mogelijk zijn voor de Koningin Julianaweg om met name het vrachtverkeer en ook het aantal auto’s te laten afnemen, terwijl voorts bezien moet worden in hoeverre snelheidsremmende maatregelen zoals een camera, mogelijk zijn? Is het College bereid om daar op in te zetten?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top