skip to Main Content

Vragen aan College inzake onderhoud beschoeiing bij de tafeltennisvereniging aan de Dorpskade in Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethoudersvan de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

14 juni 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake onderhoud beschoeiing bij de tafeltennisvereniging aan de Dorpskade in Wateringen

Vraag 090 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal verenigingen die gebruik maken van het verenigingsgebouw wat ligt aan de Dorpskade in Wateringen naast het volkstuinencomplex. Al heel veel malen is melding gemaakt van een beschoeiing die niet op orde is en die er eigenlijk niet meer uitziet door verzakking, overgroeiing van groen etc. De verenigingen hebben geconstateerd dat aan de overkant, aan de zijde van het volkstuinencomplex, de beschoeiing geheel vernieuwd is. Aan de kant van de verenigingen is dat echter niet gebeurd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is dit een taak van de gemeente of van Delfland?
    Is het een taak van Delfland, is de gemeente bereid om Delfland te verzoeken om ook de beschoeiing aan de kant van de verenigingen aan te pakken en dat te doen op korte termijn?
    Is het een taak van de gemeente, is de gemeente bereid om op korte termijn dat te doen en kan dan een verklaring gegeven worden waarom de ene kant van de sloot wel gedaan wordt en de andere kant niet?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top