skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Onderhoud Openbaar Gebied Seringenstraat Monster

Vragen aan College inzake onderhoud openbaar gebied Seringenstraat Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

6 september 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onderhoud openbaar gebied Seringenstraat Monster

 

Vraag 746 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Seringenstraat –de nummers 79 tot en met 87- in Monster over het zeer slechte trottoir, hetgeen onveilige en gevaarlijke situaties oplevert. Meldingen bij het Meldpunt hebben niet tot enig resultaat geleid. Ook de strook grond direct naast de zes bomen is fors ongelijk en levert problemen op en met name voor de bewoners die minder goed ter been zijn. Onze fractie heeft een en ander bekeken en inderdaad is er sprake van slecht onderhoud en slecht beheer. Hier moet snel wat aan gebeuren.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande situatie en waarom wordt niet direct geacteerd als melding daarvan gedaan wordt door bewoners?
  • Is het College bereid om een en ander op korte termijn op te pakken, een en ander goed te communiceren met de omwonenden en het euvel te verhelpen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top