skip to Main Content

Vragen aan het College inzake onderhoudstoestand begraafplaats Geestweg in Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onderhoudstoestand begraafplaats Geestweg in Naaldwijk

 

Vraag 346 2014-2017

 

Edelachtbaar College,

Bijgaande e-mail ontving onze fractie van een inwoner van Westland:

In februari jongstleden heb ik de grafrechten gekregen en toestemming om een nieuwe steen te plaatsen op het graf van mijn grootouders (nummer B 181 op de begraafplaats in Naaldwijk). Gisteren kreeg ik bericht dat de steen op het graf is geplaatst. Vanmorgen ben ik gaan kijken. Als je bij de oude ingang aan de Geestweg de begraafplaats opgaat is het wel heel erg schrikken.

De staat van onderhoud van het oude gedeelte van deze begraafplaats is wel heel erg slecht. Het onkruid groeit overal tot meer dan een meter hoog en bomen zijn in geen jaren meer gesnoeid. De nieuwe steen zat al onder de vogelpoep.

Vorige week stond er ook al een artikel in de “’s-Gravenzander” over het slechte onderhoud van de begraafplaats Beukenhage, maar dit sloeg werkelijk alles.

Hierbij wil ik u verzoeken of hier heel snel iets aan gedaan kan worden, want ik vind het beschamend en respectloos zoals de begraafplaats er nu uitziet.”

Inmiddels hebben wij zelf al vragen gesteld over de begraafplaats Monster, de LPF over het oude deel van de begraafplaats Beukenhage in ’s-Gravenzande en nu dit weer. In de werkgroep hebben we het recent over de onderhoudssituatie op de begraafplaatsen gehad. Destijds heeft onze fractie ook aangegeven dat een voldoende onderhoud niet afdoende is en dat het onderhoud beter en goed moet zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat doet het College direct met klachten van deze aard van burgers over de begraafplaatsen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het goede beheer van begraafplaatsen essentieel is voor onze inwoners?
  • Welke concrete maatregelen worden genomen om de thans ontstane situatie op te lossen en op welke wijze wordt voorkomen dat dit in de toekomst zich wederom zal voordoen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top