skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake oneigenlijk gedrag contractspartner gemeente

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake oneigenlijk gedrag contractspartner gemeente

 

Vraag 195 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie is de afgelopen weken bestormd met klachten van bewoners van het Secretaris-gebouw in Naaldwijk. Zij wilden bezwaren maken en ook de vereniging van eigenaren wilde dat doen. Echter op een gegeven moment zijn zij benaderd door de advocaat van de projectontwikkelaar die hen dreigde met de verschuldigdheid van een dwangsom van € 100.000,– als zij bezwaren zouden gaan indienen. Een kopie van een blanco gemaakte brief van die advocaat wordt bijgevoegd. Ook wordt bijgevoegd de passage uit de aktes. Duidelijk is dat destijds een verplichting is opgelegd voor het niet maken van bezwaren voor een tweede Secretaris zoals die destijds gepland was. Ook is een bedrag van € 100.000,– niet verschuldigd op het maken van bezwaren, maar op het niet doorgeven als kettingbeding van de verplichting om geen bezwaren te maken. Om meerdere redenen is dan ook het dreigement van de ontwikkelaar onjuist. Gezien de vaak hoge leeftijd van mensen en ook het financiële gevaar voor de vereniging, is afgezien van het maken van bezwaar.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande gang van zaken en ook met de brieven zoals deze verstuurd zijn vanuit de ontwikkelaar? Staat de gemeente achter de ontwikkelaar als hij mensen die bezwaar willen maken tegen het bestemmingsplan omdat hun belangen daardoor geschaad worden, belet om gebruik te maken van hun democratisch recht?
  • In hoeverre worden de burgers van Westland serieus genomen, burgers die zich als omwonenden grote zorgen maken over hun veiligheid en drukte die een megasupermarkt met zich meebrengt, als zij vervolgens worden overgeleverd aan de grillen van een projectontwikkelaar? Had de gemeente dit niet bijtijds moeten regelen en had de gemeente niet moeten ingrijpen toen zij waarnam dat die ontwikkelaar zich bedient van oneigenlijke middelen om bezwaren tegen te gaan?
  • De ontwikkelaar heeft samen met het College in het verleden aangegeven dat zij er alles aan zouden doen om in contact te treden met de omwonenden en belanghebbenden en hun bezwaren weg te nemen. Past het schrijven van brieven zoals is bijgevoegd binnen dat kader?
  • Is het College het met de ontwikkelaar eens dat de omwonenden geen bezwaar kunnen maken op basis van de clausule zoals deze is bijgevoegd door de ontwikkelaar? Ziet de gemeente mogelijkheden om in het kader van de anterieure overeenkomst contact op te nemen met de ontwikkelaar dat dit soort acties binnen de gemeente Westland uit den boze zijn?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort handelwijzen niet getolereerd moeten worden en dat het College daar tegen op moet komen richting de ontwikkelaar? Inwoners van Westland die niet om deze situatie gevraagd hebben, worden hierdoor getroffen en niet alleen financieel maar ook emotioneel. Is dit aanvaardbaar en waarom laat uw College dit toe?

 bijlagen artikel 26-vraag 195 oneigenlijk gedrag contractspartner gemeente

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top