skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Ontwerpbestemmingsplan Omgeving Haagweg

Vragen aan College inzake ontwerpbestemmingsplan omgeving Haagweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

9 september 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ontwerpbestemmingsplan omgeving Haagweg

 

Vraag 747 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners rond de Haagweg die zich afvragen waarom zij nog niet hebben mogen vernemen dat het ontwerpbestemmingsplan waartegen zij een zienswijze hebben ingediend wordt ingetrokken. Ook begrijpen zij niet de stelligheid waarmee wordt aangegeven dat uitgesloten moet worden dat de uitspraak inzake de PAS ook op dit bestemmingsplan betrekking heeft. Leg dit uit omdat de gebieden Kapittelland en Solleveld zich op zeer korte afstand van het woningbouwproject bevinden en vooralsnog die uitspraak niet te begrijpen valt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Natuurlijk heeft de bouw van 500 woningen bovenop de overige voor het gebied geplande woningen effect voor stikstof. Gaarne verdere uitleg.
  • Voorts wordt melding gemaakt van een verkeersrapport van Goudappel Koffeng van april 2019. Is dat rapport beschikbaar?
  • Is het College bereid om bij de gemeente Den Haag op te vragen alle voor het gebied van Den Haag van belang zijnde rapporten die zijn opgemaakt voor verkeer, geluid, PAS etc.?
  • Is het College nog voornemens een MER-onderzoek te laten doen voordat het bestemmingsplan ter visie gelegd wordt?
  • Wanneer is het ter visie leggen van het nieuwe bestemmingsplan te verwachten?
  • Ook in deze weken is er een enorme parkeeroverlast langs de Haagweg. Eerder heeft onze fractie verzocht om maatregelen te nemen door het leggen van stenen. Aan de overzijde is dat al gebeurd en ook elders in Westland is dat de situatie. Waarom worden die stenen niet gelegd, zodat niet langer meer door de gemeente wordt meegewerkt aan het bestaan van een hoogst onveilige situatie voor wat betreft het verkeer?
  • Inmiddels zijn aan de Orberlaan bodemwerkzaamheden uitgevoerd. Dit zouden bouwvoorbereidende werkzaamheden zijn. Lijkt het het College correct dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd, terwijl het bestemmingsplan nog lang niet ter visie gelegd is?
  • Controleert het College of er inderdaad sprake is van bouwvoorbereidende werkzaamheden ofwel verdergaande werkzaamheden waarvoor wel toestemming van de gemeente nodig is.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top