skip to Main Content

Vragen aan het College inzake de ontwikkeling centrumplan Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de ontwikkeling centrumplan Honselersdijk

 

Vraag 243 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Op 8 augustus jl. heeft AH Koornneef een belangrijke aankondiging[1] gedaan. In dit bericht wordt op het einde het volgende gesteld:

“De verkoop van Albert Heijn Koornneef heeft geen invloed op de planontwikkelingen van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling. Het verandert dus niets aan de bouw van een supermarkt in Kwintsheul, het bouwplan de Rentmeester in Naaldwijk en alle overige ontwikkelingen.”

De concreet genoemde plannen in Kwintsheul en Naaldwijk betreffen plannen van de Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling zelf en gaan n.a.v. een op 25 augustus jl. verschenen nieuwsbericht[2] leiden tot Jumbo (XL) supermarkt. Op het einde staat “en alle overige ontwikkelingen”. Deze worden verder niet concreet toegelicht, een mogelijke interpretatie is dat het alleen de ontwikkelingen van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling betreft, maar die worden door de voorgenomen verkoopovereenkomst van het filiaal in Honselersdijk natuurlijk qua scope gewijzigd als het om de uitwerking van het centrumplan Honselersdijk gaat. Tot op heden blijft onduidelijk welke ontwikkelingen hiermee bedoeld worden en in het bijzonder wat het voor het centrumplan Honselersdijk betekent. Westland Verstandig staat positief tegenover het Centrumplan Honselersdijk, mede ook omdat het door betrokken partijen samen is opgesteld, in goede samenwerking met winkeliers en inwoners in Honselersdijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Kan het College aangeven welke ontwikkelingen bedoeld (zouden kunnen) zijn met de zinssnede “en alle overige ontwikkelingen”?
  2. Heeft het College informatie over de consequenties van de voorgenomen verkoopovereenkomst die op 13 november a.s. gepland staat inzake het filiaal in Honselersdijk? Betreft de overdracht naast het filiaal ook de (tijdelijke) parkeerruimte van de supermarkt aan beide zijden van de Dijkstraat? Het gaat om de voorgenomen plannen en de gevolgen voor de inhoud van het centrumplan (ook aan overzijde Dijkstraat, de 2 tijdelijke parkeerplaatsen, plan Endeldijk 3), doorlooptijd, financiering, overname rechten en plichten qua eigendom en (commercieel) gebruik, etc.
  3. De uitwerking van het centrumplan, onderdeel van het door de Raad vastgestelde Bestemmingsplan, zal –mits het doorgaat in ongewijzigde vorm- dus deels of helemaal voor wat betreft het aandeel van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling overgaan naar een nieuwe eigenaar.

Wie staat straks opgesteld voor welk deel van dat centrumplan in Honselersdijk, een samenwerking tussen gemeente Westland, de basisschool Hoeksteen (PCPOW), de gefuseerde kerken en Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling, nu Albert Hein in ieder geval het filiaal over gaat nemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
Leo Geubbels
Plv. Fractievoorzitter

 

[1] Zie het nieuwsbericht: http://www.ahkoornneef.nl/nieuws/belangrijke-aankondiging

[2] Zie nieuwsbericht: http://www.ahkoornneef.nl/nieuws/jumbo-koornneef

Back To Top