skip to Main Content

Vragen aan College inzake ontwikkelingen in en rondom Duingeest

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

2 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ontwikkelingen in en rondom Duingeest

 

Vraag 1102 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig heeft al vele malen gevraagd om aan de ontsluiting van Duingeest het nodige te doen, omdat de situatie zoals die nu bestaat onacceptabel is. Dit is zowel voor wat betreft de ontsluiting naar de Emmastraat als de verkeersveiligheid in de wijk zelf. Steeds houdt het College de mogelijkheid af dat er structurele aanpassingen plaatsvinden, waardoor er een tweede ontsluiting komt.

Nu zien we weer dat boven de woningen zoals die al gepland waren, drie hele dure woningen komen tussen € 2 miljoen en € 2.4 miljoen, zogenaamde drie duinvilla’s aan de Otterschelp, die blijkbaar aan de ontwikkelaar gegund zijn en daarmee een groot financieel voordeel behalend.

bijlage artikel 42-vraag duinvilla’s Duingeest

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe wordt het kunnen bouwen van drie villa’s in de hierboven genoemde prijsklasse gerechtvaardigd?
  • Is het niet zo dat door deze enorme bedragen er financiële ruimte moet worden gecreëerd om alsnog de infrastructuur van de gehele wijk te verbeteren?
  • Bij wie komen deze opbrengsten terecht, is dat bij de ontwikkelaar of bij de Gemeente ofwel komen de opbrengsten ten goede van de verdere verbetering van de infrastructuur?
  • Wiens idee is het om dit soort woningen te laten bouwen, terwijl er nu veel meer behoefte is aan starterswoningen die daar wellicht ook gebouwd hadden kunnen worden in plaats van de miljoenenvilla’s?
  • Waarom is door het College wel ingestemd met de bouw van deze drie villa’s op gronden die aanvankelijk niet bebouwd zouden worden, terwijl het College zo fel gekant is tegen bebouwing van het achtergelegen tuinbouwgebied waar op dit moment weinig stimulerende tuinbouwactiviteiten plaatsvinden en het gebied wachtende is op een verdere ontwikkeling als woongebied, dan wel wellicht als natuurgebied?
  • Is het College bereid om nogmaals te gaan bezien in hoeverre de huidige situatie in de wijk Duingeest voor wat betreft de infrastructuur verbeterd kan worden en wellicht gelden die verkregen worden uit de verkoop van extra woningen daarvoor kunnen worden aangewend?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top