skip to Main Content

Vragen aan College inzake onveiligheid op Westlandse wegen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

16 maart 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake onveiligheid op Westlandse wegen

 

Vraag 072 2022-2026

Edelachtbaar College,

Gisteren gebeurde er een ernstig verkeersongeval tussen Monster en Poeldijk. De reden was een te snel rijdende arbeidsmigrant die een fatale inhaalmanoeuvre maakte. Eerder zijn er in de afgelopen tijd 3 andere ernstige incidenten (Noord Lierweg / Veilingroute / Westerlee) geweest waar arbeidsmigranten bij betrokken waren en waar ook sprake was van te snel en onverantwoord rijden door een arbeidsmigrant en waar ook minstens één andere verkeersdeelnemer ernstig gewond raakte en 2 doden vielen. Hier moet iets aan gebeuren omdat er blijkbaar een trend zichtbaar is.

De volgende vragen:

  1. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat actief ingezet moet worden door de gemeente op preventie om dit soort incidenten -leidend tot gevaarlijke situaties op onze wegen- te voorkomen?
  2. Kan met uitzendbureaus een en ander niet gecommuniceerd worden en kan bij registratie van de arbeidsmigranten een waarschuwend woord worden meegegeven?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top