skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Onzinnige Handhaving

Vragen aan College inzake onzinnige handhaving

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onzinnige handhaving

 

Vraag 656 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Zoals bekend is de fractie van Westland Verstandig tegen het onzinnig handhaven in het buitengebied van Westland. Geldverspilling, tijd die veel beter aan andere zaken besteed kan worden, handhaving zonder dat dit ook maar iets oplevert met het oog op schaalvergroting / reconstructie en veel leed toebrengend aan onze inwoners die het betreft en die vaak daar heel emotioneel op reageren, zijn de redenen van het verzet van Westland Verstandig tegen onzinnige handhaving.

Eerder heeft onze fractie al vragen gesteld over een concrete situatie aan de Woutersweg in ’s-Gravenzande en op de onzinnigheid van een en ander is door onze fractie al gewezen richting het College / portefeuillehouder. Nu blijkt dat de gemeente de zaak verloren heeft bij de administratieve rechter en dat het hebben van bomen en groen op een perceel wat de agrarische glastuinbouw heeft en wat in eigendom is van een niet glastuinder, geen reden is voor handhaving. Het is onze fractie bekend dat Westland in eerdere gevallen wel inwoners gedwongen heeft om percelen vrij te maken omdat ook alleen het kijken naar het groen strijdig zou zijn met het bestemmingsplan.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat energie, tijd en geld in zaken als deze onnodig zijn en dat dit soort zaken in de toekomst niet meer aangepakt moeten worden?
  • Wat is de reactie van het College op de uitspraak van de Rechtbank en had deze uitspraak niet voorzien kunnen worden waardoor de procedure onnodig gevoerd is?
  • In hoeveel andere gevallen is de eigenaar wel gedwongen het groen op te ruimen, zulks onder de dwang van een dwangsom?
  • Wordt deze uitspraak nu wel aangehouden in soortgelijke zaken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage art. 42-vraag 656 onzinnige handhaving

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top