skip to Main Content

Vragen aan College inzake ophalen door de Gemeente van groenafval van door inwoners zelf gedaan groenonderhoud in openbaar gebied

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

6 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ophalen door de Gemeente van groenafval van door inwoners zelf gedaan groenonderhoud in openbaar gebied

 

Vraag 1103 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is een aantal keren al benaderd door inwoners die zelf het initiatief maar genomen hebben om niet uitziend openbaar gebied te ontdoen van onkruid. In ‘s-Gravenzande leidde dat tot een verplichting van betaling van € 100,– welk bedrag gelukkig werd teruggestort na melding door onze fractie.

Vanochtend werden we benaderd door omwonenden van de De Backerstraat in Poeldijk die de Gemeente eerder verzochten maatregelen te nemen om ter hoogte van de nrs. 137 en volgende het onkruid tussen tegels en perken vreselijk hoog stond en er niet uitzag. De buurtbewoners hebben zelf de handen ineen geslagen en het afgelopen weekend de boel opgeruimd. Ze deden daarvan melding vanochtend en deden het verzoek om de groenstapels vandaag op te halen. Ze werden vreselijk te woord gestaan door een gemeentemedewerker en hen werd te verstaan gegeven dat ze dat zelf maar moesten doen. Dit kan niet en de Gemeente zou deze initiatieven moeten omarmen en faciliteren en niet moeten bestraffen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College vandaag nog de groenhopen op laten halen (ze liggen ter hoogte van de De Backerstraat 137 in Poeldijk)?
  • Kan het College ervoor zorgen dat in de toekomst deze echt goede en nuttige initiatieven vanuit onze inwoners (noodgedwongen vaak omdat de Gemeente het groenonderhoud niet doet) wel de juiste ondersteuning krijgen en in ieder geval het verwijderde groen door de Gemeente wordt opgehaald?
  • Kan het College wellicht naar onze inwoners aangeven dat dit soort initiatieven zeer op prijs gesteld worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top