skip to Main Content

Vragen aan College inzake opknappen saaie kinderspeelplek Maris te Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

23 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake opknappen saaie kinderspeelplek Maris te Monster

 

Vraag 1217 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Maris in Monster die al een paar keer bij de gemeente hebben aangekaart de wens om de aanwezige speelplek voor kinderen wat vrolijker te maken door wellicht wat groen, maar ook door een andere inrichting. Bijgaande foto toont aan dat het wel inderdaad heel recht toe recht aan is en in feite, mede gezien de situering binnen de woonbuurt, best wel een mooie gelegenheid zou zijn om in ieder geval dat deel van de Maris te verfraaien.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om te bezien in hoeverre de betreffende speelplek voor jonge kinderen kan worden “aangekleed”, zodat het aanzien verfraaid wordt?
  • Een aantal bewoners van de Maris wil graag een burgerinitiatief voor het onderhoud van het groen aan de Maris. Kan daar door het College contact voor worden opgenomen met de buurt, zodat een en ander snel kan worden geregeld in het kader van het uitdaagrecht?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top