skip to Main Content

Vragen aan College inzake opnieuw kaalslag, nu Arendshorst Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 februari 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake opnieuw kaalslag: nu Arendshorst Honselersdijk

 

 

Vraag 993 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie werd vanochtend benaderd door een aantal bewoners van de Arendshorst in Honselersdijk die ons ook filmpjes en foto’s toestuurden. Die voegen we bij deze vraag.

bijlage artikel 42-vraag 993 Arendshorst foto’s

De wethouder heeft in de Commissie Ruimte toegezegd dat er geen kaalslag meer zou gaan plaatsvinden in Westland en dat “met verstand” voortaan het beheer van het openbaar groen gedaan zou gaan worden. Gisteren ging het weer fout en wel op een gruwelijke wijze. Wie geeft hier opdracht voor, omdat de mensen in het veld erop aangesproken, aangeven dat zij dit moeten doen. Foto’s vóór de “aanslag” en na de “aanslag” geven duidelijk aan dat de woningen aanvankelijk goed afgeschermd waren met groen, wat de bewoners nota bene zelf deels hebben neergezet en ook jaren is onderhouden met instemming van de gemeente om op die wijze een natuurlijke afscherming te krijgen en ook meer groen in de wijk te krijgen, en nu worden bomen afgezaagd en struikgewassen weggehaald. Bomen worden omgezaagd zonder kapvergunning, terwijl die wel formeel bezien nodig is. Dit lijkt nergens op en de bewoners zijn ook enorm boos en teleurgesteld in het College van Burgemeester en Wethouders dat dit soort werkzaamheden blijkbaar nog steeds opdraagt en in ieder geval laat uitvoeren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt deze kaalslag voortgezet en is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat in dit geval aan de Arendshorst een dergelijke ingreep volstrekt onnodig en ook zelfs schadelijk is voor de leefomgeving, de biodiversiteit, fauna etc.?
  • Wat gaat het College doen om het weghalen te compenseren aan de betreffende buurtbewoners en kan op korte termijn zorggedragen worden dat een deugdelijke groene wal wordt gecreëerd?
  • Is het College bekend met de voorgeschiedenis van deze strook groen en het overleg wat met één van de vorige Colleges heeft plaatsgevonden? Zo ja, waarom is daar geen rekening mee gehouden en zo nee, waarom wordt dan rücksichtslos dit soort kaalslag toegepast?
  • Waarom wordt niet ook vooraf met de bewoners gecommuniceerd dat werkzaamheden als deze worden uitgevoerd, zodat wellicht in de voorfase de nodige inspraak kan en zal plaatsvinden zodat dit soort ergernissen en eigenlijk niet meer terug te draaien zaken niet plaatsvinden?
  • Is het College het met Westland Verstandig eens dat het een kleine moeite is om omwonenden te informeren over werkzaamheden zodat ze niet verrast worden als ’s ochtends grote apparaten verschijnen waarvan men op dat moment niet weet wat die apparaten met de gebruikers exact gaan aanrichten? Is dit de openheid en transparantie die uw College steeds uit?
  • Wat gaat het College nu doen om deze kaalslag nu per direct te laten stoppen in Westland, zodat we niet morgen weer ergens anders soortgelijke taferelen krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top