skip to Main Content

Vragen aan College inzake opnieuw weer niet van het aardgas af nu Dijckerwaal toch een gasgestookt warmtenet krijgt

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

3 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake opnieuw weer niet van het aardgas af nu Dijckerwaal toch een gasgestookt warmtenet krijgt

 

Vraag 098 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Op 19 juni jl. is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een warmteoverdrachtsstation Dijckerwaal nabij nr. 15. Het gaat volgens de publicatie daarbij om de bouw van drie grote ketels met bijbehorende schoorstenen waar warmwater verwarmd wordt op gas. Die warmwaterfabriek moet dan Dijckerwaal voor een deel van warmte gaan voorzien.

Inmiddels staat vast dat warmteproject Polanen door financiële perikelen stilgelegd is en HVC zou daar meer subsidie voor willen gaan ontvangen. De warmwaterfabriek aan de Rijnvaartweg krijgt ook al geen directe aansluiting op het warmtenet Westland en dat blijkt uit het leidingentracé.

Alle woonprojecten zoals Nieuw Zand hebben een omgevingsvergunning gekregen waarin nul fossiele brandstoffen gebruikt zouden moeten gaan worden, maar dat klopt niet omdat alle huizen zijn aangesloten op het gasgestookte warmtenet waar nota bene de huisbezitters verplicht zijn om gebruik van te maken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt hier een volledig verkeerd beeld gegeven dat we van het gas af zijn, maar worden er wel warmwaterfabrieken opgericht waar met gas gedurende vele jaren en waarvan het einde nog niet in zicht is, warmwater wordt opgewarmd om dat naar de woningen te brengen?
  • Waarom wordt er niet structureel naar een oplossing gezocht dat inderdaad ook fossielvrij en aardgasvrij de woningen verwarmd worden?
  • Is dit eerlijk ten opzichte van andere ontwikkelingen waar ook de eis gesteld wordt van gasvrij zijn, maar waar dure alternatieven zoals dure warmtepompsystemen moeten worden toegepast om het gemis aan aardgas op te vangen?
  • Waarom mogen HVC / ONW en Heijmans wel gas blijven gebruiken en kan dat niet bij andere bouwinitiatieven?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top