skip to Main Content

Vragen aan College inzake opofferen van groen voor de haken aan de lantaarnpalen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

7 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake opofferen van groen voor de haken aan de lantaarnpalen

 

Vraag 1104 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Bijgaande foto werd ons toegezonden door inwoners uit ’s-Gravenzande die van de personen die het moesten uitvoeren te horen kregen dat bijgaand stuk groen verwijderd is om de haken aan de lantaarnpaal voor de zakken gereed te maken. In de Groenvisie wordt meer groen per woning geproclameerd en nu zien we dat voor de haken zelfs een aanzienlijk stuk groen wordt opgeofferd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Klopt het dat rond de lantaarnpalen als dat nodig is groen wordt weggehaald waardoor er plaats voor de haken komt?
  • Is dit het beleid van het College en is dit in overeenstemming met de nog vast te stellen Groenvisie?
  • Wat gaat het College doen om te voorkomen dat rondom de lantaarnpalen er een woestenij aan groen en onkruid ontstaat?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top