skip to Main Content

Vragen aan College inzake overlast De Voeght Honselersdijk

5 juni 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake overlast De Voeght Honselersdijk

 

Vraag 219 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Meerdere malen is de fractie van Westland Verstandig benaderd door omwonenden van het bedrijf van De Voeght in Honselersdijk vanwege stof-, geluid- en geurhinder van het bedrijf. Ze wijzen op handhavingsacties vanuit de gemeente die nog niet het gewenste resultaat opleverden.

Eerder werd vanuit de gemeente aangegeven dat mogelijk verplaatsing van het bedrijf zou gaan plaatsvinden, maar tot nog toe heeft dat geen resultaat opgeleverd. Het bedrijf vervult binnen Westland een nuttige functie en vandaar dat vanuit de gemeente de nodige coulance wordt betracht. Wel dient een einde te komen aan de overlast die van het bedrijf uitgaat voor de omgeving.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment en kunnen de omwonenden op de hoogte gebracht worden daarvan, zodat ook zij weten waar ze aan toe zijn?
  2. Kan het College een tijdsbestek aangeven van acties die door het bedrijf worden ondernomen om binnen de geldende regelgeving te blijven? Kan dit laatste wel ter plekke zonder bebouwing van het perceel en is bebouwing daar wel mogelijk?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top