skip to Main Content

Vragen aan College inzake overlast van aangelegde boten in Westland en beleid

14 mei 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake overlast van aangelegde boten in Westland en beleid

 

Vraag 212 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt geregeld benaderd door inwoners die overlast ervaren van bootjes die overal worden aangelegd langs Westlandse wateren. Dat geeft niet alleen ergernis, maar is ook vaak ontsierend. Dringend is nodig beleid om dit te regelen zoals ook andere gemeenten al doen.

Een recent voorbeeld is de Lange Wateringkade in Kwintsheul tegenover de nrs. 34 en 36. Aldaar is een stellage gebouwd om een boot aan te leggen. De betreffende boot kan alleen worden neergelegd als men over het fietspad rijdt aan de overzijde van de Lange Wateringkade. Voorts is het te voorzien dat de stellage de oeverbeschoeiing beschadigt. Een en ander is eigendom van de gemeente en de gemeente kan dus optreden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wanneer komt het toegezegde aanlegbeleid voor boten in Westland?
  2. Is het College bereid om vorenstaande concrete situatie aan te pakken en gebruik te maken van haar eigendomsrecht dat niet aan gemeentegronden boten mogen worden aangelegd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top