skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake overlast vrachtverkeer en te snel rijden verkeer over de Kruisbroekweg in Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake overlast vrachtverkeer en te snel rijden verkeer over de Kruisbroekweg in Naaldwijk

 

Vraag 208 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt veelvuldig benaderd door bewoners rond de Kruisbroekweg in Naaldwijk. De klachten zijn dat er te snel gereden wordt over de Kruisbroekweg door auto’s en vrachtwagens en dat veel vrachtverkeer 24 uur per dag over de Kruisbroekweg rijdt. Dat laatste vindt men niet gepast omdat het in feite een woonwijk betreft. Ook blijkt dat de nieuwe rotonde aan de Pijletuinenweg/Middel Broekweg/Laan van de Glazen Stad eerder de doorstroming belemmert dan bevordert. Dagelijks staan daar lange files. Ook het vrachtverkeer zou natuurlijk allang niet meer over de Kruisbroekweg gaan en zou gebruik maken van de Piet Struijkweg. Op een of andere wijze worden er geen afdoende verkeersmaatregelen genomen om de Kruisbroekweg verder te ontzien. Voeg daarbij dat het gebied Hoogeland alleen maar aan de zijde van de Kruisbroekweg kan ontsluiten –immers de Zuidweg, de Vlietweg etc. zijn allemaal afgesloten-, dan is duidelijk dat in plaats van beter het alleen maar slechter wordt aan de Kruisbroekweg.

Bewoners hebben ook uitgerekend dat bijvoorbeeld de afstand tussen het FloraHollandterrein en de boot in Hoek van Holland via de Kruisbroekweg en de Woutersweg 9 kilometer lang is en dat die afstand in 18 minuten overbrugbaar is. Naar de boot in Hoek van Holland via Westerlee is ook 9 kilometer en duurt 13 minuten omdat daar geen huizen met verkeersoverlast zijn. Vanaf het politiebureau in Naaldwijk naar het Vlietpolderplein is 4 kilometer en duurt 4 minuten. Vanaf het FloraHollandterrein naar het politiebureau via de Kruisbroekweg is 3 kilometer en duurt 3 minuten. Andere routes zijn dan ook veel lucratiever dan de Kruisbroekweg.

Recentelijk heeft uw College aan de bewoners aangegeven dat overwogen wordt een vrachtwagenverbod in te voeren op de Kruisbroekweg tussen de Secretaris Verhoeffweg en de Kruisweg. Wanneer die verkeersmaatregel genomen wordt, wordt echter niet aangegeven. In ieder geval dient op korte termijn een goed verkeerscirculatieplan voor dit deel van Naaldwijk opgesteld te worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de overlast door te snel rijdende auto’s en überhaupt van het vrachtwagenverkeer bij uw College bekend? Is uw College bereid om maatregelen te nemen om te snel rijden te voorkomen en ook om vrachtverkeer te weren?
  • Is uw College bereid om, zeker gezien de ontwikkelingen rondom het halve nieuwe gemeentehuis en de bouwontwikkelingen op Hoogeland, een verkeerscirculatieplan te maken voor dit deel van Naaldwijk daar de huidige verkeersdoorstroming tot overlast leidt bij de bewoners aan die Kruisbroekweg?”
  • Is het College bekend met de constipatie bij de nieuwe rotonde bij de Pijletuinenweg? Is dit ook zo berekend voordat de rotonde werd aangelegd? Welke maatregelen kan uw College nemen om de huidige opstoppingen rondom die rotonde weg te nemen dan wel te verminderen?
  • Is het voor de ontsluiting van Hoogeland niet zinvol -en dat wellicht in het kader van het verkeerscirculatieplan- om meerdere uitwegmogelijkheden te creëren dan alleen de Kruisbroekweg?
  • Is het College het met de fractie eens dat vrachtverkeer niet meer over de Kruisbroekweg zou moeten rijden omdat er voldoende alternatieven zijn en ook destijds bij de aanleg van de Piet Struijkweg werd aangegeven dat dat grotendeels gebeurde voor de ontlasting van de Kruisbroekweg?
  • Van welke cijfers is men uitgegaan bij de aanleg van de Piet Struijkweg voor wat betreft vrachtverkeer? Kunnen deze in het kader van de beantwoording van deze vraag bijgevoegd worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top