skip to Main Content

Vragen aan het College inzake parkeerkrapte Zandevelt in het bijzonder rondom ISW Sweelincklaan in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake parkeerkrapte Zandevelt in het bijzonder rondom ISW Sweelincklaan in ‘s-Gravenzande

Vraag 293 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Zandeveltwijk in ’s-Gravenzande en met name van de omgeving rondom ISW Sweelincklaan. In de gehele wijk Zandevelt is er een parkeerkrapte en de aanwezigheid van het ISW Sweelincklaan en ook van de tandartspraktijk Sweelinckhof dragen bij aan de parkeerproblemen zowel overdag als ’s avonds. Een aantal bewoners hebben daarom aan de gemeente verzocht in te stemmen met het inrichten van de meestal al verharde voortuinen tot één parkeerplaats. De situatie ter plaatse laat dat toe. Een aantal woningen aan bijvoorbeeld de Sweelincklaan en enige woningen aan de Naaldwijkseweg hebben ook parkeergelegenheid voor of naast de woning waarbij het trottoir gekruist moet worden. Ook zou een mogelijkheid zijn dat de fietsenstalling bij het ISW Sweelincklaan voorzien wordt van een stalen constructie waardoor bijvoorbeeld de leerkrachten van het ISW en personeel van de tandartspraktijk daar hun auto’s kunnen parkeren.

Overleg tussen de gemeente en de bewoners van Zandevelt lijkt goed nu het parkeerprobleem alom als een storende factor in de leefomgeving wordt gezien.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent uw College vorenstaand beeld van de Zandeveltwijk in
    ’s-Gravenzande?
  • Is er beleid te maken om voortuinen te verharden om daar auto’s te parkeren?
  • Is het College bereid om met de bewoners uit de Zandeveltwijk te overleggen middels een avond waarop een en ander besproken kan worden over de parkeerproblematiek en de oplossingen daarvan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top