skip to Main Content

Vragen aan College inzake parkeerplaatsen Bereklauw wijk Opstal Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

15 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake parkeerplaatsen Bereklauw wijk Opstal Naaldwijk

 

Vraag 765 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Bereklauw in de wijk Opstal in Naaldwijk inzake het volgende.

Sedert ongeveer 38 jaar worden vier parkeerplaatsen gebruikt zoals aangegeven wordt op bijgaande schets en foto’s. Het gaat om vier parkeerplaatsen tegenover de Bereklauw 47 en 49. Tot nog toe ging dat prima. Zonder enig verkeersveiligheidsgevaar werd geparkeerd. Parkeerplaatsen in de betreffende wijk zijn schaars. Voorzover bekend zijn er ook nooit klachten van buren binnengekomen dat daar niet geparkeerd mag worden. Het betreft een woonerf en de betreffende vakken zijn niet als parkeermogelijkheid aangegeven. Plotsklaps zijn de BOA’s beginnen te bekeuren en doen dat steevast en komen ook geregeld door de wijk om te controleren. Blijkbaar is er dus iets aan de hand. Bewoners hebben de gemeente en ook de BOA’s benaderd, maar zonder enig resultaat.

Vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

  • Is het vorenstaande bij het College bekend en wie organiseert dit?
  • Kunnen onze BOA’s niet beter andere zaken doen dan dit soort kwesties, zeker nu er een tekort aan zinvolle handhaving elders is?
  • Is het College bereid om de parkeerplaatsen alsnog met een P te markeren zodat er wel geparkeerd kan worden en is het College bereid om te bezien waarom sedert 38 jaar ineens gebroken wordt met de bestaande situatie?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top