skip to Main Content

Vragen aan College inzake parkeren Jumbo Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

6 april 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake parkeerplaatsen Jumbo Kwintsheul

 

Vraag 1222 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft al diverse malen verzocht in Kwintsheul bij de Jumbo ervoor zorg te dragen dat de parkeerplaatsen niet meer afgesloten worden omdat de afspraken in de anterieure overeenkomst en ook met de mensen uit Kwintsheul anders zijn. Ook de Heulse Aanpak heeft al daar al meerdere keren om verzocht.

Niet begrepen wordt dat dit allemaal zo lang moet duren omdat er maar geen beweging komt in de onwenselijke situatie. Destijds is uitdrukkelijk rekening gehouden met de parkeerplaatsen, ook in de avond en nachtelijke uren, omdat een aantal parkeerplaatsen vervielen door de komst van de supermarkt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer zal dit College deze kwestie afwikkelen en komt er nog actie? Zo ja, welke actie is tot nog toe ondernomen en kan dit met de betrokken bewoners worden kortgesloten, zodat men ziet wat er gebeurd is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top